Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 19. dopisne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

Vlada je na 19. dopisni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (poplavna uredba). Sprememba poplavne uredbe je bila potrebna zaradi uskladitve z okoljskimi predpisi. Poplavna uredba je bila izdana že leta 2008, ko predpisi s področja varstva okolja še niso predvideli možnosti izvedbe predhodnega postopka pod zakonsko določenimi pogoji. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1F) je namreč uvedel tako imenovani predhodni postopek za posege, kjer sploh lahko pričakujemo pomembne vplive na okolje. Gre za posege, pri katerih je na splošni in abstraktni ravni zaradi značilnosti nameravanega posega ali njegove lokacije  mogoče pričakovati pomembnejše vplive, v predhodnem postopku pa se ugotovi, ali je za posamezni predvideni poseg res mogoče pričakovati pomembnejše vplive in je zato treba izvesti postopek presoje vplivov na okolje.

Razrešitev in imenovanje generalne direktorice Direktorata za okolje

Vlada je imenovala mag. Katjo Buda za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor, do imenovanja generalnega direktorja Direktorata za okolje, vendar največ za šest mesecev, in sicer najdlje do 14. 10. 2020. Mag. Tanja Bolte pa se z dnem 14. 4. 2020 razreši s položaja generalne direktorice Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor. Mag. Katja Buda je magistra kemijske tehnologije. Na Agenciji RS za okolje  od leta 2012 vodi Sektor za integralna dovoljenja, med leti 2008 in 2012 je na MOP vodila Sektor za okolje  na Direktoratu za okolje. Med leti 2004 in 2007 je bila direktorica RRA Notranjo-kraške regije d.o.o, pred tem pa na ARSO državna podsekretarka. Na Upravi RS za zaščito in reševanje je bila svetovalka direktorja za nesreče z nevarnimi snovmi, industrijske in tehnološke nesreče, svojo pot pa je začela na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo kot mlada raziskovalka na Katedri za anorgansko kemijsko tehnologijo.