Skoči do osrednje vsebine

Najava objave Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2024-2028

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vse zainteresirane obvešča, da je v pripravi Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2024-2028 (JR UTM 2024), ki se bo izvedel v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (PEKP 21–27).

Javni razpis se objavi na podlagi sedmega odstavka 37. člena Zakona o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN).

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje stroškov izvedbe infrastrukturnih oziroma organizacijskih ukrepov trajnostne mobilnosti, načrtovanih v občinskih celostnih prometnih strategijah (CPS oz. OCPS). Gre za podporo izvedbi ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti na lokalni ravni, ki se zagotavlja s sredstvi Kohezijskega sklada, načrtovanih v okviru PEKP 21–27, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) in čezmejno mobilnostjo«.

Upravičeni nameni

V okviru javnega razpisa se nepovratna sredstva dodeljujejo za sofinanciranje investicij v okviru naslednjih upravičenih namenov:

 • celovita preureditev ulic in cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti,
 • ureditev namenskih površin za javni potniški promet (JPP),
 • infrastruktura za pešce,
 • infrastruktura za kolesarje in
 • digitalizacija za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Vpogled v predvidene okvirne pogoje za ugotavljanje upravičenosti ukrepov trajnostne mobilnosti, ki bodo v besedilu javnega razpisa določeni po posameznih upravičenih namenih, lahko potencialni vlagatelji pridobijo v okviru Vsebinskih izhodišč za upravičence mehanizma CTN za pripravo projektov trajnostne mobilnosti (RSO 2.8).

Vlagatelji

 • skupina A – občine, ki imajo izdelano celostno prometno strategijo (CPS), ki je sprejeta pred uveljavitvijo ZCPN
 • skupina B – občine, ki imajo izdelano občinsko celostno prometno strategijo (OCPS), ki je sprejeta po uveljavitvi ZCPN

Upravičeni stroški

V okviru javnega razpisa je kot stroške, upravičene do sofinanciranja, možno uveljavljati naslednje vrste stroškov:

 • gradnja;
 • oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
 • investicije v neopredmetena sredstva;
 • stroški informiranja in komuniciranja za potrebe obveščanja in komuniciranja z javnostmi (do največ deset odstotkov priznanih upravičenih stroškov operacije);
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev: gradbeni nadzor in inženiring, projektna in investicijska dokumentacije (razen dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP));
 • davek na dodano vrednost (v višini neodbitnega deleža).

Upravičeni stroški se določijo in dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027.

Višina razpoložljivih sredstev

48.235.294,12 evrov (evropska sredstva plus sredstva državnega proračuna, v razmerju 85:15)

Vir financiranja

Kohezijski sklad

Obdobje porabe sredstev

2024-2028

Stopnja sofinanciranja

80 odstotkov skupnih priznanih upravičenih stroškov

Najnižja vrednost skupnih priznanih upravičenih stroškov na vlogo

125.000,00 evrov

Najvišja vrednost skupnih priznanih upravičenih stroškov na vlogo

2.500.000,00 evrov

Predvideni termin objave

marec/april 2024

Predvideni roki odpiranj vlog

 • prvo odpiranje – junij 2024 (za vlagatelje iz skupine A in B) – omejena višina razpoložljivih sredstev
 • drugo odpiranje – september 2025 (samo za vlagatelje iz skupine B)

Ministrstvo si pridržuje pravico do sprememb informacij o javnem razpisu iz te najave, saj sta besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija še v pripravi.

Več informacij bo objavljenih z objavo javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, celotna razpisna dokumentacija pa bo dostopna na spletni strani ministrstva

Dokument