Skoči do osrednje vsebine

Gradbena inšpekcija je začela z izvršbami po drugi osebi za leto 2019

Ljubljana, 30. 7. 2019. Gradbena inšpekcija je začela v letošnjem juniju izvrševati upravne izvršbe inšpekcijskih odločb po drugi osebi, predvidene za leto 2019. Za izvršbo po drugi osebi je v letu 2019 predvidenih 30 zadev. Gradbena inšpekcija ima za leto 2019 v proračunu zagotovljenih 225.000,00 evrov za izvršbe, opravljale pa se bodo tudi izvršbe, za katere so že založena sredstva po sklepih o založitvi sredstev iz preteklih let ter prednostno nevarni objekti.

Izvajanje izvršb je postopek, s katerim se zagotavlja spoštovanje zakonodaje in zmanjšanje števila nelegalnih gradenj oziroma nelegalnih objektov in drugih nezakonitosti, dolgoročno pa to prispeva zmanjševanju števila novih nelegalnih gradenj oziroma nelegalnih objektov in drugih nezakonitosti.

 

Gradbena inšpekcija je imela 31. decembra 2018 v reševanju 10.150 upravnih inšpekcijskih zadev. V 3.484 zadevah je bila izdana inšpekcijska odločba po 152. členu ZGO-1 ali 82. členu GZ (inšpekcijski ukrepi pri nelegalni gradnji oziroma nelegalnem objektu – odstranitev objekta/vzpostavitev v prejšnje stanje). Med temi zadevami je bilo 2.348 zadev z uvedenim izvršilnim postopkom, saj je bil že izdan sklep o dovolitvi izvršbe po drugi osebi. Od tega je v 2.051 zadevah izdan sklep o dovolitvi izvršbe izvršljiv in pravnomočen. To pomeni, da v teh primerih zavezanci nimajo več na voljo rednih pravnih sredstev. Inšpekcijski zavezanci kljub uvedenemu izvršilnemu postopku niso izvršili določb iz inšpekcijskih odločb, zato morajo gradbeni inšpektorji glede na predvideni način izvršbe (izvršba po drugi osebi, izvršba s prisilo) izvršiti tudi to.

 

Izvajanje upravnih izvršb inšpekcijskih odločb po drugi osebi gradbena inšpekcija opravljala v skladu s finančnimi sredstvi in prioritetami dela gradbene inšpekcije pri izvršilnih postopkih in vrstnim redom pri izvršbah. Pri izvajanju izvršbe po drugih osebah se upošteva stopnja javnega interesa, zdravje in varnost ljudi ..., pravno stanje izdanih upravnih aktov (pravnomočnost, izvršljivost), na podlagi katerih se opravlja izvršba; fizične in druge lastnosti objekta; vpliv objekta na ljudi in okolje; lega objekta; objekt v javni rabi ali objekt, v katerem se opravlja dejavnost ter možnost legalizacije.

 

Zakon o splošnem upravnem postopku v 2. odstavku 297. čl. določa, da lahko organ, ki opravlja izvršbo, naloži zavezancu s sklepom, naj založi znesek, ki je potreben za kritje izvršilnih stroškov, proti poznejšemu obračunu. V letu 2019 bo v povezavi z vodenjem izvršilnih postopkov obvezna izdaja sklepov o založitvi sredstev za prvih 100 zadev iz osnovnega seznama izvršilnih postopkov (na dan 10. 1. tekočega leta), ki še nimajo izdanega sklepa o založitvi sredstev - razen nevarnih gradenj. V zvezi s tem je tako bilo pregledanih prvih 471 zadev s seznama izvršilnih postopkov za leto 2019.

 

V letu 2019 bo gradbena inšpekcija tudi nadaljevala s postopki s Seznama za izdajo sklepov za založitev sredstev iz leta 2017, v katerih sklep o založitvi sredstev še ni bil izdan.

 

Gradbena inšpekcija pa bo v postopku izvršbe s prisilitvijo izrekala denarne kazni, kot jih v tem postopku določa Zakon o splošnem upravnem postopku. Zakon mu daje tudi možnost uporabe zastavne pravic, ki jo lahko inšpektor uporabi v izvršilnem postopku.