Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela nov program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe

Vlada je na seji 12. oktobra sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe do leta 2026. Novi program porabe sredstev Sklada je ponovno večletni, sredstva bolj osredotoča na glavne podnebne izzive, ukrepi pa so zastavljeni bolj učinkovito kot doslej.

Podnebni sklad je v upravljanju Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE), ki v prihodnjih treh letih namenja dobrih 850 milijonov evrov prednostnim ukrepom za prilagajanje oziroma blaženje posledic podnebnih sprememb, z največjim poudarkom na razogljičenju sektorjev stavb in prometa ter zagotovitvi do 270 milijonov evrov sredstev za prilagajanje podnebnim spremembam.

Večina sredstev Sklada je namenjena gospodinjstvom ali naložbam, ki bodo služile potrebam ljudi za nizkoogljični življenjski slog, kot so zamenjava starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso ali toplotne črpalke, sončne elektrarne, nakup električnih vozil in koles. Zagotovljena so tudi sredstva za naložbe v infrastrukturo za aktivno mobilnost (kolesarjenje oz. pešačenje), ki bodo izboljšale kakovost obstoječe infrastrukture ter ljudem omogočile bolj trajnostne načine dnevne mobilnosti in jih spodbudile k višji stopnji aktivne mobilnosti.

  • 200 milijonov evrov za energetsko sanacijo in oskrbo stavb.

Za potrebe prilagajanja in dvig odpornosti na podnebne spremembe odlok usmerja več kot 200 milijonov evrov v energetsko sanacijo in podnebno odporno gradnjo stavb ter energetsko samooskrbo in druge ukrepe za dvig odpornosti.  

  • 24 milijonov evrov spodbud za blaženje energetske revščine. 

Ranljivim skupinam v naši družbi je namenjenih 24 milijonov evrov za naložbe za energetsko revna gospodinjstva. S tem ukrepom želi Ministrstvo prispevati k blaženju energetske revščine v Sloveniji na trajen način in ljudem omogočiti, da si zagotovijo topel dom in cenovno dostopno ogrevanje objektov. Gre za pričetek večletnega programa za blaženje energetske revščine v Sloveniji, ki se bo izvajal naprej tudi po letu 

  • Razogljičenje gospodarstva.

S sredstvi odloka Ministrstvo podpira razogljičenje gospodarstva, saj za podjetja v določenih panogah v sistemu trgovanja z emisijami namenja slabih 80 milijonov evrov za naložbe v obnovljive vire energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE), s katerimi bodo zmanjšala ogljični odtis svoje proizvodnje in dvignila konkurenčnost. Mala in srednja podjetja bo Ministrstvo podprlo pri trajnostnem poročanju (ESG), da bodo lahko ocenila odtis svojega poslovanja in identificirala možnosti za izboljšave.

  • Spodbude za obnovo stavb javne uprave.

V javnem sektorju Ministrstvo zagotavlja sredstva zlasti za obnovo stavb javne uprave. Na tem področju v Sloveniji zaostajamo in potrebujemo spodbude, da te naložbe pospešimo in odpravimo zaostanek.

  • Do 270 milijonov evrov sredstev za prilagajanje podnebnim spremembam.

Na področju prilagajanja posledicam podnebnih sprememb osrednji ukrep predstavlja zmanjševanje poplavne ogroženosti, kjer je Ministrstvo sredstva usmerilo v izgradnjo dveh suhih zadrževalnikov, ki bosta zagotavljala poplavno varnost Ljubljane in Komende

  • Izobraževanje za prehod v nizkoogljično družbo.

Del sredstev se usmerja v mednarodno podnebno financiranje, ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti na področju podnebnih sprememb in digitalizacijo v podporo prehodu v nizkoogljično družbo.

Z novim programom porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe Ministrstvo daje jasen signal, da podpira podnebni prehod in bo pri tem pomagalo gospodinjstvom ter ostalim sektorjem. Znaten del sredstev namenja prilagajanju oziroma blaženju posledic podnebnih sprememb, z namenom povečati odpornost na zaznane ter pričakovane vplive podnebnih sprememb.

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026