Skoči do osrednje vsebine

MOPE aktivno podpira zeleni prehod slovenske industrije: 25,8 milijona evrov za razogljičenje

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) prepoznava, da je razogljičenje industrije ključno za učinkovito odzivanje na podnebno krizo ter doseganje podnebno nevtralne prihodnosti, ki bo vzdržna za vse.

Zelena industrija prinaša številne priložnosti in koristi za samo industrijo, je vir konkurenčne prednosti in utrjuje prepoznavnost Slovenije kot tehnološko napredne in zelene države. V ta namen MOPE v obliki finančnih spodbud aktivno podpira zeleni prehod slovenske industrije.

Vlada Republike Slovenije je februarja 2023 sprejela Uredbo o nadomestilu za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov v korist določenih sektorjev ali delov sektorjev, ki so izpostavljeni tveganju premestitve emisije CO2 (v nadaljevanju: Uredba o posrednih stroških).

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na podlagi prejetih vlog za izdajo odločbe o višini nadomestila iz 7. člena Uredbe 16 upravičencem septembra 2023 izdalo odločbe o višini nadomestila iz prvega odstavka 8. člena Uredbe, iz katerih izhaja, da upravičencem za leto 2022 pripada nadomestilo za kritje posrednih stroškov v skupnem znesku 25.761.425,67 evrov, ki bo izplačano iz Sklada za podnebne spremembe.

Namen sredstev za kritje posrednih stroškov je pomoč sektorjem ali delom sektorjev, ki so izpostavljeni resničnemu tveganju premestitve emisije CO2, za nadomestitev povišanj cen električne energije, ki so posledica vključitve stroškov emisij toplogrednih plinov zaradi sistema Unije za trgovanje s pravicami do emisije, v katerega je vključen tudi energetski sektor. Širši cilj Uredbe je torej omejevanje premestitve emisij CO2 v tretje države ter ohranjanje konkurenčnosti slovenskih podjetij v sektorjih, ki so izpostavljeni temu tveganju (elektrointenzivna podjetja).

Upravičenci bodo morali prejeto nadomestilo porabiti namensko, in sicer za projekte proizvodnje energije iz obnovljivih virov, za ukrepe izboljšanja energetske učinkovitosti ali za naložbe za zmanjševanje procesnih emisij toplogrednih plinov ter emisij drugih onesnaževal. Zato bo Uredba bistveno prispevala k razogljičenju slovenske industrije ter doseganju podnebnih ciljev Republike Slovenije in Evropske unije (EU).  

Upravičenci bodo to nadomestilo prejemali vsaj še dve leti, pri čemer se predvideva, da bo letni dodeljeni znesek v letih 2024 in 2025 ostal na približno enaki ravni kot v letu 2023. Skupaj bo torej za kritje posrednih stroškov iz Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2023–2025 izplačanih okoli 80 milijonov evrov. Za spodbujanje zelenega prehoda industrije bo v prihodnjih letih na voljo dodatnih 42 milijonov evrov tudi z naslova REPower EU. Na MOPE aktivno podpiramo tudi slovenske prijavitelje projektov v okviru razpisov Sklada za inovacije, kjer je do leta 2030 na voljo približno 40 milijard evrov inovacijam v nizkoogljičnih tehnologijah, zajemu in uporabi ogljika (CCU), zajemu in geološkemu shranjevanju ogljika (CCS), obnovljivi energiji in shranjevanju energije na način, ki prispeva k blaženju podnebnih sprememb.