Skoči do osrednje vsebine

Zbiranje podpisov za razpis referenduma za spremembo Ustave Republike Slovenije

Za začetek postopka zbiranja podpisov za spremembo ustave se začne v ponedeljek 6. februar. 2023, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa četrtek 6. april 2023.

Državni zbor Republike Slovenije je obvestil Ministrstvo za notranje zadeve, da je magistra Mimi Zajc, Zgornja Dobrava 50, Kamna Gorica na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije.

Skladno s 16.b členom Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za začetek postopka za spremembo ustave (opcija B).

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo računalniško šifro 1007.

Za zbiranje podpor je pobudnica določila geslo:

Dopolnitev ustave 2023

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba Diplomatsko konzularnega predstavništva.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom Diplomatsko konzularnih predstavništev na levi strani obrazca.

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje pobudnici na naslov:

Magistra Mimi Zajc, Zgornja Dobrava 50, 4246 Kamna Gorica.

Prosimo vas, da na javnem mestu objavite naslov, na katerega lahko volivci pošiljajo potrjene obrazce podpore.

Obrazci podpore v slovenskem jeziku in jeziku manjšin so objavljeni v konzularnih navodilih v rubriki volitve.

Opis možnih načinov oddaje podpore volivcev:

Osebno pred pristojnim organom

Volivec lahko da podporo osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča. Uradna oseba ob predložitvi obrazca podpore najprej ugotovi identiteto volivca in ga nato po podpisu in overitvi vnese v računalniško evidenco. Ob tem opozarjamo, da se identiteta praviloma ugotovi na podlagi veljavne javne listine (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina).

Opozarjamo, da je pri potrjevanju obrazcev potrebno skrbno preveriti, da so vsi podatki, ki jih vpisuje volivec oziroma volivka, vpisani čitljivo in popolno, enako velja za podatke, ki jih vpiše uradna oseba. Obrazec mora biti žigosan (žig naj bo modre barve) in podpisan s strani volivke oziroma volivca in uradne osebe, saj je le takšno podporo mogoče šteti kot veljavno.

Potrjen obrazec vrnite volivcu, saj obrazce podpore zbira pobudnica.

V času, ko teče rok za zbiranje podpisov, morate zagotoviti in upoštevati, da:

 • v uradnih prostorih ni dovoljeno vzpodbujati strank za dajanje podpore;
 • lahko volivec da podporo zahtevi v poslovnem času, na sedežih upravnih enot in krajevnih uradov oziroma informacijskih pisarnah;
 • v uradnih prostorih označite mesta, dajanja podpor;
 • na vidnem mestu objavite vzorec pravilno izpolnjenega obrazca podpore in naslov, kamor volivci pošljejo potrjen obrazec podpore;
 • glede na kadrovske in prostorske možnosti zagotovite eno ali več posebnih okenc za evidentiranje podpor
 • upoštevajte predpisane obrazce za dajanje podpor in kvalitetne fotokopije;
 • skladno z 2.a členom Odredbe o določitvi obrazca podpore volivca, ste obrazce dolžne zagotoviti upravne enote volivcem pa so na voljo brezplačno;
 • obrazci podpor morajo biti čitljivo izpisani, podpisani in vidno ožigosani;
 • zagotovite, da bodo dane podpore, ki vam jih bo dostavila pobudnica, še isti dan evidentirane v računalniško evidenco, pobudnica je ob tem lahko prisotna;
 • primerno se organizirajte ob morebitni najavi prihoda večjega števila volivcev;
 • podatkov o številu danih podpor ne smete posredovati nikomur.


O številu zbranih podpor bo na podlagi centralne računalniške evidence pobudnico obveščalo tukajšnje
ministrstvo, zainteresirano javnost pa bo obveščala le pobudnica.

Preko enotnega državnega portala eUprava

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI). Upravna enota bo prejela elektronsko podpisan obrazec in na podlagi uradnih evidenc preverila identiteto volivca. Če boste ugotovili, da je elektronski obrazec pravilno podpisan in volivec vpisan v evidenco volilne pravice, podpora pa še ni evidentirana, boste podporo evidentirali v računalniški evidenci s transakcijo PV13 ali PV17 in potrjen obrazec posredovali pobudnici.

Desno na dnu strani obrazca boste dodali uradni zaznamek o elektronskem podpisu: »Elektronski podpis«.

V primeru, da podpisnik ali elektronski podpis ne bosta izpolnjevala z zakonom določenih pogojev, mora upravna enota zavrniti potrditev obrazca in o tem obvestiti podpisnika.

Volivci v bolnišnicah, domovih za starejše občane, zavodih za invalidne osebe, na prestajanju zaporne kazni

Volivci, ki so v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda. Odgovorna oseba zavoda oziroma organa pooblasti osebo, zaposleno v zavodu oziroma organu (na primer: socialno delavko, osebo, odgovorno za prijavo prebivališča in tako dalje.).

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred pooblaščeno osebo organa oziroma zavoda. Pooblaščena oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina) in volivčev podpis potrdi s svojim lastnoročnim podpisom (na levi strani obrazca - vzporedno s podpisom volivca) ter žigom organa oziroma zavoda.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudnici, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti za vpis podpore v računalniško evidenco.

Upravna enota preveri, ali je volivec vpisan v evidenco volilne pravice, ali je morebiti že dal podporo in če je volivčeva identiteta bila preverjena s strani pooblaščene osebe, organa oziroma zavoda. Če volivec ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za dajanje podpor, ni mogoče vpisati oziroma je bilo ugotovljeno, da je podporo že podal ali da njegova identiteta ni bila preverjena s strani pooblaščene osebe, upravni organ o tem pisno obvesti vlagatelja, to je pobudnico in volivca. Nepotrjen obrazec upravni organ vrne pobudnici.

Tak način dajanja podpore se v računalniški evidenci evidentira s transakcijo PV13 ali PV17.

Ministrstvo za notranje zadeve bo zavode, bolnišnice, domove in druge ustanove o možnostih in načinih dajanja podpor obvestilo s posebnim dopisom.

Volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini, (v nadaljevanju: DKP) ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, (v nadaljevanju: MZZ).

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca) oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi MZZ.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudnici, ki poskrbi, da se podana podpora zaradi vpisa le-te v računalniško evidenco pošlje upravni enoti.

Upravna enota preveri, ali je volivec vpisan v evidenco volilne pravice, ali je morebiti že dal podporo in če je volivčeva identiteta bila preverjena s strani uradne osebe DKP ali osebe, ki jo je za potrjevanje identitete določilo MZZ. Če volivec ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za dajanje podpor, ni mogoče vpisati, oziroma je bilo ugotovljeno, da je podporo že dal, ali da njegova identiteta ni bila preverjena s strani uradne ali pooblaščene osebe upravni organ o tem pisno obvesti vlagatelja, to je pobudnico ali njenega predstavnika in volivca. Nepotrjen obrazec upravni organ vrne pobudnici. Tak način dajanja podpore se v računalniški evidenci evidentira s transakcijo PV13 ali PV17.

Bolni in invalidi

Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vendar zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno pred pristojni organ, lahko svojo podporo dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšno osebo obišče na domu, najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev zahtev oziroma dajanje podpor.

Zahtevo za obisk na domu lahko upravni enoti sporočijo po telefonu ali preko e-pošte ali navadne pošte, vendar najpozneje petnajst dni pred iztekom roka, ki je določen za predložitev zahteve. V zahtevi navedejo svoje osebne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti pred upravnim organom.

Zdravstvenega stanja ni potrebno dokazovati, zadošča le navedba volivca.

Upravni organ preveri, ali je vlagatelj vpisan v evidenco volilne pravice, in ga po telefonu obvesti o obisku uradne osebe na njegovem domu. Uradna oseba pripravi obrazec podpore in volivca obišče na njegovem domu najkasneje šest dni pred iztekom roka za vložitev zahteve, preveri njegovo identiteto ter potrdi obrazec z lastnoročnim podpisom in žigom upravnega organa.

Potrjen obrazec podpore volivec nato pošlje pobudnici.

Uradna oseba vpiše dano podporo v poseben seznam ter jo še isti dan evidentira v računalniško evidenco. Volivca, ki ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za dajanje podpor, ni mogoče vpisati, upravni organ pisno obvesti. Tak način dajanja podpore se v računalniški evidenci evidentira s transakcijo PV13 ali PV17.