Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo ministrstva glede pisma nevladnih organizacij

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) smo glede na pismo nevladnih organizacij in strokovnjakov s področja okolja in narave pripravili pojasnilo o pomenu vzpostavitve organizacijske strukture ministrstev, ki je predvidena v okviru spremembe Zakona o Vladi Republike Slovenije.

Njen namen je zagotavljati operativnost in uspešno izvajanje nalog nove vlade na podlagi Koalicijskega dogovora političnih strank v Vladi Republike Slovenije v mandatu 2022–2026.

MOP pojasnjuje, da združitev podnebnega in energetskega področja ne pomeni podreditve okolja energetiki, temveč prepoznanje, da so energetski in podnebni izzivi močno prepleteni. Za reševanje podnebne krize potrebujemo bistvene spremembe v energetiki, kot so solarizacija, prehod na obnovljive vire in odpoved rabi fosilnih virov. Obe področji je zato v tem kontekstu smiselno obravnavati skupaj.

Minister Brežan se zavezuje, da se ob reorganizaciji ministrstev okoljevarstveni in naravovarstveni standardi s sprejemom sprememb zakona o vladi ne bodo nižali, temveč nasprotno. Poudarjamo, da glas ZA na referendumu prvič ustanavlja podnebno ministrstvo, ga s tem daje v ospredje in mu namenja mesto, ki ga v času podnebne krize to področje mora dobiti, saj podnebne spremembe predstavljajo največjo grožnjo naravi in okolju. Blaženje podnebnih sprememb bo pospešilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Vloga novonastalega ministrstva, ki bo skrbelo za naravo, vode in prostor pa bo ključna na področju prilagajanja podnebnim spremembam:

  • področje narave bo še bolj izpostavljeno, saj trenutno ugodno stanje ohranjenosti habitatnih tipov v Sloveniji dosega le še dobra tretjina evropsko pomembnih habitatnih tipov in vrst. Novo ministrstvo se bo tako lahko bolj posvetilo implementaciji novega globalnega okvirja za biotsko raznovrstnost in varovanju narave in upravljanju zaščitenih območij;
  • področje voda in prostora bo z ožanjem delokroga ministrstva pridobilo na pomenu in se osredotočilo na reševanje ključnih izzivov: dokončna uveljavitev ustavne pravice do čiste pitne vode prek sistemov javnih gospodarskih služb, vzpostavljanje ustreznih mehanizmov vodooskrbe za ohranjanje oskrbe s pitno vodo, zagotavljanje skrbnega, učinkovitega in trajnostnega upravljanja voda z uvajanjem na naravi temelječih rešitev, vzpostavljanje ustrezne zaščite pred naravnimi nesrečami in odpravo njihovih posledic, ki bo usklajena z dejanskimi izzivi trenutnih podnebnih sprememb in boljšega urejanja življenjskega prostora, predvsem strateškega prostorskega razvoja, prostorskega načrtovanja, urbanega razvoja in zemljiške politike;
  • zagotovljeno bo bolj usklajeno in ciljno usmerjeno delovanje v smeri zelenega prehoda, saj bo imelo neposredno podporo dveh ministrov na vladi.