Skoči do osrednje vsebine

Novosti na področju zakonodaje

Nekateri novi zakoni, ki so začeli veljati novembra letos, posegajo tudi na osnovnošolsko področje.

V Uradnem listu, št. 141/22, so bili 7. novembra 2022 objavljeni naslednji trije zakoni, ki posegajo tudi na področje osnovnošolskega izobraževanja:

  • Zakon o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-O), ki je začel veljati 22. 11. 2022 (uporabljati se začne 1. 9. 2023, razen 1. člena zakona, ki se začne uporabljati z dnem njegove uveljavitve). Zakon na področju vzgoje in izobraževanja uvaja nov naziv za strokovne delavce, in sicer višji svetnik, spreminja pa tudi poimenovanje delovnega mesta »pomočnik vzgojitelja« v »vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja«, kar je posledica sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-G (Uradni list RS, št. 18/21). Z dnem uveljavitve zakona (22. 11. 2022) začne teči šestmesečni rok za uskladitev pravilnika, ki ureja napredovanje strokovnih delavcev v nazive, s tem zakonom.

  • Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ), ki je začel veljati dan po objavi, to je 8. 11. 2022.
    Zakon se med drugim dotika tudi našega področja, saj med začasnimi ukrepi v 28. členu ureja tudi samotestiranje učencev osnovne šole, dijakov in študentov (vsebinsko enako, kot je bilo to urejeno do sedaj z odlokom, pri čemer je določeno, da ukrep velja do 24. 6. 2023).

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-G), ki je začel veljati 22. 11. 2022. Izpostavljamo predvsem 2. in 3. člen tega zakona, ki urejata raziskovalne podatke, njihovo definicijo in pravila njihove ponovne uporabe.

Zakoni so dostopni na naslednjih povezavah: