Skoči do osrednje vsebine

Objavljen Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2022

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Evropska komisija je objavila Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2022, ki predstavlja številne podatke o razvoju nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja po vsej Evropski uniji.

Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2022 (angleško Education and Training Monitor 2022) meri napredek držav pri doseganju ciljev na ravni Evropske unije (EU) iz strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju v zvezi z uresničevanjem evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030). Pregled vsebuje analizo na ravni EU in 27 poročil za posamezne države.

Letošnja izdaja prvič vsebuje tudi povsem nov indikator na ravni EU, ki služi kot širše merilo pravičnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja v EU. Nov indikator se poslužuje kombiniranega merila nizkih izobraževalnih dosežkov. Namesto osredotočanja na nizke dosežke pri bralni, matematični in naravoslovni pismenosti ločeno, nov indikator zajame nizke dosežke v vseh treh kategorijah skupaj. Na ravni EU so povprečni deleži 15-letnikov z nizkimi dosežki pri bralni pismenosti (22,5 odstotka), matematični pismenosti (22,9 odstotka) in naravoslovni pismenosti (22,3 odstotka) vsi višji kot povprečni delež 15-letnikov z nizkimi dosežki v vseh treh domenah kombinirano (13 odstotka). 

Prav tako so razkoraki v nizkih dosežkih glede na socioekonomski status drugačni, če gledamo tri domene v Programu mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA ločeno namesto skupaj. Za nekatere države je nov, kombiniran indikator bolj ugoden z vidika primerjave z EU povprečjem, za nekatere manj. Slovenija se uvršča med države, kjer je nov, kombiniran indikator nizkih dosežkov glede na socioekonomski status bolj ugoden, kot če gledamo posamezne domene ločeno.

Še nekaj poudarkov iz nacionalnega poročila za Slovenijo:

  • Mladi so na področju digitalnih spretnosti uspešni, vendar se Slovenija sooča s pomanjkanjem visoko usposobljenih strokovnjakov s področja informacijske in komunikacijske tehnologije.
  • Vključenost v predšolsko vzgojo in varstvo se še naprej povečuje in se približuje povprečju EU.
  • Delež učencev, ki zgodaj opustijo izobraževanje in usposabljanje (3,1 odstotka), je precej pod povprečjem EU (9,7 odstotka).
  • Mladi Slovenci dosegajo dobre rezultate pri osnovnih spretnostih, vendar še vedno obstajajo razlike med dečki in deklicami ter med otroci, rojenimi v Sloveniji in otroci priseljencev. 
  • Slovenija se sooča z vse večjim pomanjkanjem učiteljev na vseh ravneh izobraževanja.
  • Udeležba odraslih v vseživljenjskem učenju se izboljšuje, vendar ranljive skupine potrebujejo podporo pri izpopolnjevanju in preusposabljanju.
  • Stopnja doseganja terciarne izobrazbe med osebami, starimi od 25 do 34 let, je precej nad ciljem na ravni EU in se še zvišuje.
  • Število diplomantov v Sloveniji se je povečalo na vseh področjih visokega šolstva.