Skoči do osrednje vsebine

Svet za socialno ekonomijo razpravljal o Strategiji razvoja socialnega podjetništva

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je včeraj vodil 2. sejo Sveta za socialno ekonomijo. Svet je obravnaval osnutek Strategije razvoja socialnega podjetništva ter oblikoval delovno skupino za njeno pripravo. Seznanil se je z modelom za merjenje družbenih učinkov ter z načrtovanimi ukrepi za spodbujanje razvoja socialne ekonomije.

Velika sejna soba z ovalno mizo, zastavami v ozadju in člani sveta ob razpravi

Druga seja sveta za socialno ekonomijo

Minister Matjaž Han je uvodoma dejal, da bo priprava strategije na tem področju največji izziv, hkrati pa tudi priložnost. Socialno ekonomijo je označil kot enega ključnih gradnikov skupnosti, ki prispeva k trajnostnemu gospodarskemu razvoju, kakovostnim delovnim mestom ter spodbuja razvoj družbene blaginje. Člani sveta so pozdravili osnutek strategije, predlagali pa so predvsem vsebinsko vključevanje vseh relevantnih ministrstev v pripravo strategije in posledično oblikovanje konkretnih ukrepov. Za pripravo strategije je svet oblikoval tudi delovno skupino, ki že ima izdelano časovnico. Minister je angažiranost članov pozdravil in izrazil pričakovanje, da bo besedilo strategije predstavljeno svetu v začetku naslednjega leta oziroma na naslednji seji, ki bo predvidoma januarja. Podpredsednica sveta in predstavnica zadrug, Petra Peternel je izrazila zadovoljstvo, ker predstavljeni osnutek besedila strategije vključuje tudi zadružništvo in predstavlja dobro izhodišče za podporo razvoja zadružniškega modela poslovanja.   

Ena od ključih pristojnosti sveta kot delovnega telesa Vlade je oblikovanje politike razvoja socialnega podjetništva, analiziranje potreb tega sektorja ter spodbujanje vključevanja občin v razvoj socialne ekonomije. V ta namen svet pripravi desetletno Strategijo razvoja socialnega ekonomije. Ministrstvo je za sejo pripravilo osnutek besedila strategije, ki ga bodo člani v nadaljevanju dopolnili in nadgradili.

Ker Zakon o socialnem podjetništvu predvideva pripravo uredbe o merjenju družbenih učinkov, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pristopilo k pripravi podrobnejše opredelitve standardov, meril in kazalnikov za spremljanje družbenih učinkov, ki jih ustvarjajo socialna podjetja. »Oktobra smo objavili predlog modela za merjenje družbenih učinkov ter vso zainteresirano javnost, predvsem pa socialna podjetja, katerim je model namenjen, povabili, da ga preizkusijo in nam posredujejo svoje odzive,« je povedal minister Han. Socialna podjetja bodo morala o družbenih učinkih obvezno poročati šele v letu 2024, a ministrstvo želi že prej seznaniti socialna podjetja o modelu in potrebnih podatkih za poročanje. »Želimo narediti aplikativen model in pridobiti uporabne podatke, zato je ključno, da ga pripravimo skupaj,« je bil jasen minister.

Svet se je seznanil tudi z načrtovanimi ukrepi za spodbujanje razvoja socialne ekonomije. »To področje smo vključili v predlog ukrepov v sklopu večletnega finančnega okvirja, programa za spodbujanje razvoja v obmejnih problemskih območjih in integralni proračun. Pri tem bomo večji poudarek kot v preteklosti namenjali tudi razvoju zadružništva,« je napovedal minister Han. Ukrepi ministrstva bodo usmerjeni predvsem v spodbujanje družbenih inovacij in socialne ekonomije ter v razvoj podpornega okolja s pomembnim poudarkom na profesionalizaciji subjektov socialne ekonomije. Člani sveta so se strinjali, da je vsebinski premik od podpore socialnih podjetji k podpori celotnega sektorja socialne ekonomije ter vključevanje zadružništva nujno za razvoj področja in večji prispevek sektorja tako k ustvarjanju dodane vrednosti, zaposlovanju kot tudi družbeni blaginji.

Ministrstvo bo po sprejetju strategije, skladno z zakonodajo pripravilo program ukrepov za izvajanje strategije razvoja socialne ekonomije. Neodvisno od tega pa načrtuje aktivnosti za spodbujanje razvoja projektov socialne ekonomije in zadružništva na nacionalni ravni. Za leti 2023 in 2024 je tako v pripravi javni razpis v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov, ki bo predvidoma postal periodičen v naslednjih letih.

Ministrstvo bo v sklopu potrjenega programa za spodbujanje razvoja obmejnih problemskih območij podprlo tudi aktivnosti za zagon dejavnosti socialne ekonomije na teh območjih, kjer deluje kar petina vseh socialnih podjetij. V ta namen bo zagotovilo predvidoma 400.000 evrov.

V sklopu večletnega finančnega okvirja 2021-2027 je ministrstvo v predlog operativnega programa vključilo še ukrepe na dveh prednostnih področjih oziroma specifičnih ciljih, namenjenih spodbujanju inovativnega in pametnega gospodarstva ter socialne družbe. Za to načrtuje sredstva Evropske kohezijske politike v skupni vrednosti približno 12 milijonov evrov, od tega bo en milijon evrov namenjen projektom pogodbeništva z družbenim učinkom.