Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo ministrstva glede sprememb Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je septembra letos sprejela uredbo, ki se nanaša na spremembo metodologije izračuna deleža odpadne embalaže. Z vidika usklajenega ravnanja nova metodologija sledi cilju, da se deleži obveznosti družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) čim bolj izravnajo s pogodbenimi obveznostmi tekočega koledarskega leta. Glede na kritične odzive posameznih DROE, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) podaja pojasnilo.

Proizvajalci, ki izpolnjujejo obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), so obvezani kriti stroške ravnanja z odpadno embalažo (embalažnino), ki jih v njihovem imenu izvaja šest DROE. Nova metodologija upošteva, da so obveznosti vseh DROE ustaljene znotraj posameznega koledarskega leta, zaradi česar se je nekaterim resda povečal delež pobiranja odpadne embalaže, vendar so te družbe, v danem koledarskem letu, za to prejele tudi že izplačana finančna sredstva, torej embalažnino.

Sprememba uredbe je dobro zastavljena

Glavno vodilo k spremembi zakonodaje je bilo, da se pogodbene obveznosti DROE s proizvajalci v koledarskem letu uskladijo z obveznostmi pobiranja odpadne embalaže v enakem obdobju. V kolikor je DROE sklenila pogodbe s proizvajalci, ki dajo na trg večjo količino embalaže, je praviloma prejela tudi višja finančna sredstva kot nasprotno DROE, ki ima sklenjene pogodbe s proizvajalci, ki so na trg v Sloveniji dali manjšo količino embalaže. Ravno to razmerje je vodilo k spremembi metodologije izračuna deležev, in sicer da se poraba finančnih sredstev odraža s pogodbenimi obveznostmi koledarskega leta. DROE so se s spremembo metodologije izračuna deležev pobiranja odpadne embalaže strinjale, vendar so nekatere želele, da bi sprememba uveljavila s pričetkom leta 2023.  

Izravnava deležev je pokazala dejansko stanje

Osnova za izračun deležev pobiranja odpadne embalaže za posamezno DROE so trimesečni podatki proizvajalcev o masi embalaže, ki jih posredujejo DROE, ta pa podatke posreduje ministrstvu, ki štirikrat letno izračuna deleže odpadne embalaže in jih s sklepom vlade objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V prvi polovici leta so DROE pobirale embalažo po deležih iz preteklega leta, saj podatki za to leto še niso bili znani. V drugi polovici leta pa so pobirali po deležih, ki veljajo za to leto.

Zaradi izravnave deležev v tem koledarskem letu je prišlo do situacije, ko v zadnjem trimesečju prihaja tako do negativnih kot tudi pozitivnih vrednosti deležev. Izravnava je namreč pokazala, da so DROE, z negativno vrednostjo v deležu, v tem letu pobrale že več odpadne embalaže, kot je bila njihova obveznost. DROE, s pozitivno vrednostjo, torej vrednostjo nad 100 odstotkov, pa so v tem letu pobrale manj odpadne embalaže, kot zahtevajo njihove obveznosti. Posledično imajo v zadnjem trimesečju večje obveznosti pobiranja odpadne embalaže.

Nepobrana odpadna embalaža ne sme ostati nepobrana

DROE morajo pobrati vso odpadno embalažo nastalo v Sloveniji. Proizvajalci, ki dajejo na trg v Sloveniji embalažo, plačujejo svoje obveznosti DROE, ki naj bi v njihovem imenu za odpadno embalažo poskrbel na okolje varen način (hitro pobiranje odpadne embalaže, da se ohranijo materiali v njej in zagotavljanje nadaljnje obdelave), ne glede na aktualne tržne razmere. Z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, sprejeti v lanskem letu, je bil odpravljen prag za plačilo embalažnine in so v sistemu vsi proizvajalci, kar pomeni, da so bili za embalažo dano na trg plačani vsi stroški ravnanja z odpadno embalažo.

V letu 2022 je Inšpektorat za okolje in prostor (IRSOP) družbam za ravnanje z odpadno embalažo zaradi ravnanja z odpadno embalažo izdal 35 ureditvenih odločb DROE:

  • eno Embakomu, družbi za ravnanje z odpadno embalažo, d.o.o.,
  • pet Interserohu, zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o.,
  • dvanajst odločb in en opomin Reciklu, družbi za ravnanje z odpadno embalažo, d.o.o.,
  • devetnajst odločb in en opomin Surovini, družbi za predelavo odpadkov d.o.o.

Da bi se izognili kopičenju nepobrane embalaže, ki ima negativne posledice na okolje, bo IRSOP v prihodnjih mesecih  poostril nadzore in intenziviral inšpekcijske aktivnosti. Po zadnjih podatkih, ki jih je IRSOP prejel od izvajalcev javne službe (IJS) za stanje do 30. septembra 2022, DROE niso prevzele malo manj kot 5000 ton komunalne odpadne embalaže (KOE).