Skoči do osrednje vsebine

Slovenija pozvala k okrepljenemu pristopu EU za obvladovanje suše

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se je udeležil rednega zasedanja sveta EU za okolje v Luksemburgu. Ministri so izmenjali mnenja o predlogu Direktive o industrijskih emisijah in predlogu Uredbe o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke.
Minister Uroš Brežan v času zasedanja
1 / 2

Prav tako so potrdili Sklepe sveta za dve mednarodni zasedanji, in sicer za 15. zasedanje pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti (COP15) in 27. zasedanje pogodbenic Okvirne konvencije o spremembi podnebja (COP27). Minister Brežan je v okviru točk razno pozval k hitremu ukrepanju v smeri prenovljenega pristopa za obvladovanje suše na ravni EU.

Ministri so opravili politično razpravo o predlogu spremembe Direktive o industrijskih emisijah iz leta 2010, ki ga je Evropska komisija objavila aprila 2022. Cilj predlagane spremembe je na učinkovit način prispevati k varovanju ekosistemov in zdravju ljudi pred škodljivimi vplivi onesnaževanja iz velikih industrijskih naprav, vključno z velikimi živinorejskimi obrati, ter izboljšati odpornost industrije EU na učinke podnebnih sprememb. Minister Brežan je poudaril pomembnost Direktive o industrijskih emisijah, ki je ključna za zmanjševanje emisij iz industrijskih virov in spodbujanje uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij, kar bo pomembno prispevalo k doseganju ciljev Evropskega zelenega dogovora.

Ministri so tudi izmenjali mnenja o okoljskih in trajnostnih vidikih predloga uredbe za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke. Okvir za trajnostne izdelke je namreč eden ključnih elementov Akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo, ki vsebuje nove pobude za posodobitev in preobrazbo gospodarstva ob hkratnem varstvu okolja ter zajema celotno življenjsko dobo izdelkov. Minister Brežan je poudaril, da je osredotočanje na podaljšanje življenjske dobe izdelka, učinkovito rabo materialov ter učinkovito rabo energije in virov zagotovo pravo gonilo trajnosti in krožnosti. Pri tem je zelo pomembna usklajenost s širšimi politikami zelenega in digitalnega prehoda kot tudi varstva potrošnikov, predvsem pa zagotavljanje učinkovitega in transparentnega izvajanja.

V okviru mednarodnih aktivnosti so ministri potrdili dvojne Sklepe Sveta, ki služijo kot politično izhodišče za udeležbo EU in držav članic na 15. zasedanju pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti (COP15) in 27. zasedanju pogodbenic Okvirne konvencije o spremembi podnebja (COP27).

Ključno sporočilo, ki so ga ministri sprejeli v Sklepih Sveta o pripravah na 15. zasedanje pogodbenic Konvencije ZN o biotski raznovrstnosti in njenih protokolov, ki bo potekalo letos decembra v Kanadi, je, da se sprejme ambiciozen in celovit globalni okvir za biotsko raznovrstnost po letu 2020 (angleško Post 2020 Global Biodiversity Framework) za zaustavitev in obrnitev trenda izgube biotske raznovrstnosti. Treba bo sprejeti ambiciozne in merljive dolgoročne cilje do leta 2050, do leta 2030 pa konkretne ukrepe, ki učinkovito in sočasno obravnavajo neposredne in posredne dejavnike izgube biotske raznovrstnosti. Minister Brežan je izpostavil potrebo po nujni globalni spremembi za okrepitev varstva biotske raznovrstnosti. Povezavo med izgubo biotske raznovrstnosti in podnebnimi spremembami je treba  iskati v sinergijah med ukrepi za ustavitev izgube biotske raznovrstnosti ter ukrepi za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Rešitve, ki temeljijo na naravi (angleško Nature-based Solutions) so ključne za uspešen odziv na krizo biotske raznovrstnosti in podnebnih sprememb, zagotavljajo pa tudi številne ekosistemske storitve za ljudi. Ministre je preko spleta nagovoril tudi Basile van Havre, so-predsedujoči delovni skupini, v okviru Konvencije o biološki raznovrstnosti, za pripravo globalnega okvira za biodiverziteto. 

V nadaljevanju so ministri potrdili tudi Sklepe Sveta o pripravah na 27. zasedanje pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (COP27), ki poudarjajo zaskrbljenost ob vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavih ter izpostavljajo pomembnost krepitve podnebnega ukrepanja na globalni ravni z namenom priprave učinkovitih ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Države so se strinjale, da bo EU okrepljene napore dosegla tudi v okviru čimprejšnjega dosega dogovora o svežnju »Pripravljeni na 55«. Rezultati slednjega pa bodo ustrezno odražani v posodobljenih nacionalno določenih prispevkih. V luči spremenjenih geopolitičnih razmer, sklepi prav tako pošiljajo jasno sporočilo, da EU ohranja vodilno vlogo v mednarodni podnebni politiki, ki ne bo potisnjena v ozadje zaradi groženj energetski varnosti. Minister Brežan je poudaril, da je globalna podnebna ambicija še vedno nezadostna za doseganje ciljev Pariškega sporazuma in omejevanja segrevanja ozračja na 1,5 stopinje. Zato je še posebej pomembno, da EU in države članice spodbujamo svoje partnerje po svetu, da čim prej okrepijo svoje nacionalne podnebne ukrepe, pri tem pa še naprej vodimo z zgledom. Pri tem pa ne gre pozabiti na okrepljen multilateralni pristop h globalnim izzivom, ki jih predstavljajo podnebne spremembe.

V okviru točk razno je Slovenija pozvala k hitremu ukrepanju v smeri prenovljenega pristopa za obvladovanje suše na ravni EU. Temu pozivu se je pridružilo več ministrov, zlasti ministri Avstrije, Grčije, Bolgarije, Španije, Portugalske in Cipra. Izpostavljena je bila nujnost usklajenega pristopa in odziva EU na ekstremne pojave, kot smo jim bili priča v letošnjem poletju, s posebnim poudarkom na pomanjkanju vode oz. suši.

Slovenija je spodbudila razpravo in odziv ministrov, ki so pozvali k hitremu ukrepanju v smeri prenovljenega pristopa za obvladovanje suše na ravni EU, s poudarkom na vseh korakih v ciklu obvladovanja suše, vključno s preventivnimi ukrepi in zgodnjimi odzivi ter vključevanjem vseh ustreznih področij politike. Tudi Evropska komisija je vzela omenjeno pobudo na znanje in predstavila aktivnosti, ki jih vodi na več vsebinskih področjih in ki se deloma navezujejo na to vsebino.