Skoči do osrednje vsebine

Minister na 20-letnici delovanja Zavoda za varstvo narave

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se je udeležil slavnostne prireditve ob 20. obletnici Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Ključni mehanizmi v Sloveniji temeljijo na varstvu narave kot sestavnem delu javnega interesa, zato morajo biti vsa prizadevanja usmerjena k spodbujanju rabe in razvoja, ki prinaša dobrobit družbi in naravi.

Zavod za varstvo narave, ki je bil ustanovljen leta 1999 z razglasitvijo Zakona o ohranjanju narave, formalno pa je začel delovati januarja 2002, spremlja stanje ohranjenosti narave in naravnih vrednot, pripravlja in vzdržuje zbirke podatkov, evidentira in vrednoti dele narave, pripravlja strokovne predloge ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti, pripravlja strokovne predloge za zavarovanje ter sodeluje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij.
»Slovenci lahko o naši naravi govorimo v presežnikih. Kljub industrializaciji in urbanizaciji v prejšnjem stoletju imamo še vedno ohranjena številna naravovarstvena območja. Na več lestvicah EU se uvrščamo izjemno visoko, in sicer imamo od vseh držav članic največji delež, to je 38 %, kopnega ozemlja, vključenega v omrežje Natura 2000. Po deležu gozdov, ki presegajo 60 % državnega ozemlja, pa smo na tretjem mestu, takoj za Finsko in Švedsko,« je poudaril minister Uroš Brežan.

Trenutno največji vir, v obsegu kar 39 milijonov evrov, predstavljajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000 vrst in habitatnih tipov, ki v Sloveniji do leta 2023 omogoča enajst kohezijskih projektov s ciljem konkretnega izboljšanja stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst. V novi finančni perspektivi pa bodo sredstva iz tega vira še višja.

V prihodnjih mesecih in letih bodo na področju ohranjanja narave ključne naloge ministrstva usmerjene v reorganizacijo področja ohranjanja narave, spremembe Zakona o ohranjanju narave ter izvajanje programa upravljanja območij Natura 2000, s pripravo novega programa, pri katerem sodeluje tudi Zavod za varstvo narave.