Skoči do osrednje vsebine

Priznanje Direktoratu za graditev, prostor in stanovanja na MOP ob 75-letnici Biotehniške fakultete

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Državni sekretar mag. Matej Skočir se je udeležil slavnostne akademije ob 75-letnici Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Ob tej priložnosti so podelili deset priznanj tistim, ki so pripomogli k ugledu fakultete doma in v tujini. Priznanje je prejel tudi Direktorat za graditev, prostor in stanovanja (DPGS) na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP).

Levo generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Georgi Bangiev, v sredini prof. dr. Marina Pintar dekanja Biotehniške fakultete, desno državni sekretar mag. Matej Skočir

Levo generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Georgi Bangiev, v sredini prof. dr. Marina Pintar dekanja Biotehniške fakultete, desno državni sekretar mag. Matej Skočir | Avtor Željko Stevanić

1 / 2

Priznanje so utemeljili takole: »V 90-ih letih so kolegi na pristojnem oddelku Ministrstva za okolje in prostor, ki se je tedaj imenoval Urad za prostor, razumeli pomen strokovnega dela pri oblikovanju prostorske politike. V krajinski arhitekturi so prepoznali stroko, ki v načrtovanje prostora vnaša vsebine in metode, s katerimi lahko načrtujemo razvoj ob sočasnem varstvu narave in naravnih virov. Tako so bile v tistem času naročene in izdelane temeljne strokovne študije s področja krajinskega planiranja: Regionalna razdelitev krajinskih tipov (Marušič in sod., 1998), Strategija varstva krajine (Ogrin in sod., 1998) ter cel sklop strokovnih podlag za državni prostorski plan, Študije ranljivosti okolja za prostorski plan - ŠROPP.  Pri vseh so sodelovali zaposleni in diplomanti Oddelka za krajinsko arhitekturo (tedaj Katedre). Ta strokovna dela so bila v mednarodnem okolju velikokrat navedena kot primer dobre prakse izvajanja Evropske konvencije o krajini in uporabe inovativnih pristopov. V zadnjem času so Sodelavci Oddelka sodelovali pri strokovnih podlagah za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Poleg teh so v izvajanju tudi temeljne strokovne podlage na področju krajine: prenova Regionalne razdelitve krajinskih tipov ter Priročnik za izvajanje presoje vplivov na krajino. DPGS je tudi pomemben zaposlovalec diplomantov krajinske arhitekture, omogoča jim strokovni razvoj ter vabljive karierne priložnosti. Sodelovanje s predstavniki DPGS je vselej zavzeto, konstruktivno in spoštljivo. Je dokaz, kako pomembni so za razvoj stroke naročniki, ki razumejo pomen znanja, spodbujajo njegov razvoj in prenos v pedagoški proces. Obenem je tudi dokaz, da so tako kompetence diplomantov krajinske arhitekture kot tudi rezultati raziskav strokovno utemeljeni in družbeno relevantni." 

Biotehniška fakulteta je ena največjih članic Univerze v Ljubljani, kar kaže tudi razširjenost njenih prostorov po Sloveniji. Fakulteta upravlja 15 pedagoško-raziskovalnih stavb, skoraj 150 laboratorijev in ima v lasti ali upravljanju še 29 drugih gospodarskih objektov. Poslanstvo fakultete je ustvarjanje in ohranjanje vrhunskih znanj s področij bioloških, biotehniških ved in krajinske arhitekture ter njihovega posredovanja družbi v procesu izobraževanja in prenos znanj ter tehnologij v prakso. Trajni cilji fakultete in njenih vrhunsko ter mednarodno primerljivih in usposobljenih diplomantov so zagotavljanje poznavanja bioloških zakonitosti, razumevanje razmerij med okoljem in družbo, varovanje okolja in krajine, varstvo naravne dediščine, sonaravna in trajnostna raba naravnih virov, pridelava in predelava kakovostne hrane ter razvoj sodobne biotehnologije.