Skoči do osrednje vsebine

Začetek projekta Varstvo pred invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v gozdovih

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije sta v septembru 2022 začela izvajati projekt Varstvo pred invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v gozdovih. Dvoletni projekt financira Sklad za podnebne spremembe.

Invazivne tujerodne vrste s hitro rastjo in širjenjem negativno vplivajo na naravne procese v gozdu ter rušijo naravno ravnovesje v gozdnih ekosistemih. V slovenskih gozdovih so najbolj razširjene japonski oz. češki dresnik, navadna barvilnica ter veliki pajesen in žlezava nedotika.

Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije začenjata z izvajanjem novega projekta »Varstvo pred invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v gozdovih«, s katerim nadgrajujejo rezultate projekta LIFE ARTEMIS https://www.tujerodne-vrste.info/. Aktivnosti, ki jih bodo izvajali v letih 2022 in 2023, so financirane iz Sklada za podnebne spremembe. V projektu bodo za izbrane vrste razvijali metode zatiranja, pripravili karto ogroženih območij, normative za izbrane metode zatiranja in podlage za vključitev problematike v sistem gozdarskega načrtovanja. Pripravili bodo izobraževalno gradivo za gozdarske strokovnjake in za lastnike gozdov, izvedli izobraževanja in osveščali javnost o pomenu varstva pred invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin preko medijev. Lastniki gozdov na območju požara Goriški Kras bodo v izobraževanje vključeni že v letošnjem letu. Več.