Skoči do osrednje vsebine

Sprejet Operativni program varstva pred hrupom

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je sprejela Operativni program varstva pred hrupom (Operativni program), s katerim se nadomesti Operativni program, ki je bil sprejet leta 2018.

Operativni program je izdelan z namenom, da se z vidika obremenjevanja okolja s hrupom izboljša kakovost življenja ljudi, ki živijo na območjih v bližini s prometom obremenjenih železniških prog in cest.

Ta program obravnava območja v bližini železniških prog z več kot 30 000 prevozov vlakov na leto (pomembne železniške proge), območja v bližini cest katerih letni pretok vozil presega 3 000 000 vozil na leto (pomembne ceste) ter občinske ceste v aglomeracijah z več kot 100 000 prebivalci, to sta poselitveno območje Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Maribor.

Z operativnim programom varstva pred hrupom so za zgoraj navedena območja predstavljeni rezultati strateškega kartiranja hrupa, ki odražajo stanje za referenčno leto 2017. Na podlagi ocene obremenjenosti prebivalcev, stanovanj in stavb so določeni ukrepi za zmanjšanje obremenjevanja okolja s hrupom ter se tem zmanjšanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa na zdravje ljudi.

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju mora ukrepe varstva pred hrupom na virih hrupa vključno z zagotovitvijo finančnih virov izvesti njihov upravljavec. Finančni viri za izvedbo ukrepov varstva pred hrupom na virih hrupa, ki so glavne (G) ali regionalne (R) ceste ali državne železniške proge, se zagotavljajo iz državnega proračuna, za avtoceste (AC) in hitre ceste (HC) pa finančne vire zagotavlja DARS d.d. Izvedbo ukrepov na virih hrupa, ki so občinske ceste zagotavljata Mestna občine Ljubljana in Mestna občina Maribor iz lastnega proračuna.