Skoči do osrednje vsebine

Šolajoči v tujini

  • Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Šolajoči v tujini naj čimprej oddajo vlogo za priznanje statusa, saj je rok za izdajo odločbe dva meseca po prejemu vloge, digitalni bon pa se bo lahko unovčeval do 30. novembra 2022.

Posamezniki, ki se šolajo v tujini in izpolnjujejo pogoje za unovčitev bona, morajo za priznanje statusa izpolniti in predložiti vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 - šolajoči v tujini.

Če bo organ ugodil zahtevi za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona, bo vložnikove podatke posredoval Finančni upravi Republike Slovenije (FURS), ki jih bo za potrebe evidentiranja upravičencev do digitalnega bona '22 vnesla v evidenco digitalnih bonov. Upravičenec bo digitalni bon lahko unovčil od vpisa v to evidenco do 30. 11. 2022.

Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo v postopku priznavanja statusa upravičenca do digitalnega bona '22 vodi posebni ugotovitveni postopek, v katerem ugotavlja vsa dejstva in okoliščine, dejansko stanje in izvaja dokaze o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo odločbe. Rok za izdajo upravne odločbe je 60 dni od prejema popolne vloge.

V zvezi s tem priporočamo upravičencem, da se vloga odda do 15. 10. 2022 oziroma dovolj zgodaj, da bo mogoče izpeljati posebni ugotovitveni postopek in izdati odločbo v času, ko bo še mogoče unovčiti digitalni bon (zakonski rok 30.11. 2022).