Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2022

 • Ministrstvo za okolje in prostor

Danes se je Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora Republike Slovenije seznanil s Poročilom o okolju v Republiki Sloveniji 2022, ki celovito naslavlja vse dele okolja in z okoljem povezane vsebine.

Stanje okolja je prikazano na podlagi kazalcev, ki sestavljajo sistem Kazalcev okolja v Sloveniji, okoljskih monitoringov in drugih virov informacij o stanju okolja. Zajema pa tudi razširjen prikaz stanja okolja, saj so v poročilu predstavljeni tudi ukrepi varstva okolja, predlogi ukrepov za izboljšanje stanja in prihodnji izzivi. 

Poročilo o okolju je dokument Ministrstva za okolje in prostor, a odraža celovit odnos slovenske družbe do okolja. Podobno velja za okoljske izzive: okoljski izzivi niso izzivi politike varstva okolja, temveč tudi politik drugih resorjev in vsakega posameznika naše družbe. Zato bomo okoljske izzive tudi v prihodnje morali naslavljati skupaj.

 Ključna sporočila Poročila o okolju v Republiki Sloveniji v 2022 so:

 • Stanje okolja v Sloveniji je generalno gledano zadovoljivo, kar je posledica:
  • boljšega poznavanja virov onesnaževanja in pritiskov na okolje;
  • celovite okoljske politike in celovite okoljske zakonodaje;
  •     sistemskega uvajanja okoljskih ciljev v procese načrtovanja in izvajanja drugih politik ki vplivajo na okolje (energetske, prometne, prehranske, industrijske idr.).
 • Pomembno so se zmanjšali izpusti onesnaževal v zrak, vode in tla. Nezadovoljivo stanje je značilno le za posamična, manjša območja.
 • Okrepljena so prizadevanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti, a jih bo treba pomembno okrepiti za doseganje ciljev, dogovorjenih na ravni EU.
 •  Bolje ravnamo z odpadki, povečan je delež ločeno zbranih odpadkov in njihova predelava. Izziv ostaja zmanjšanje količine odpadkov oziroma ravnanje z njimi na način, da bodo uporabni kot sekundarne surovine. 
 • Glede hrupa v okolju ostaja izziv število ljudi, ki so ob cestah v urbanih območjih izpostavljeni prekomernemu hrupu v nočnem času.
 • Najbolj zaskrbljujoči so trendi kazalcev okolja, ki prikazujejo stanje podnebja. Zanje je glede doseganja ciljev ocenjen neugoden (65 %) oziroma nezadosten trend razvoja (35 %).
 • Negativno sliko kaže tudi ocena glede potrošniških navad Slovencev.

 Poročilo potrjuje, da so ključni prihodnji izzivi okoljske politike:

 • prilagajanje na podnebne spremembe;
 • ohranjanje biotske raznovrstnosti;
 • sanacija okoljsko degradiranih območij zaradi prekomernega onesnaženja;
 • še bolj načrtno in na podlagi podatkov spodbujati načrtovanje in izvajanje politik drugih sektorjev (gospodarski, kmetijski, prometni, energetski, turizem idr.) in družbenega razvoja na sploh v smeri doseganja okoljskih ciljev z upoštevanjem zmogljivosti planeta.