Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023. Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 18. avgust 2022 do 12.00 ure.

Pri objavljen razpisu gre za sofinanciranje izvedbe projektov, s katerimi se krepi sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju.

V projektne aktivnosti se bodo vključili študenti pod mentorstvom pedagoških mentorjev, delovnih mentorjev oziroma strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja. Na ta način se bo mladim omogočalo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem, razvoj znanj za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj, razvoj podjetnosti, inovativnosti, kreativnega razmišljanja, ustvarjalnosti ipd. za večjo zaposljivost in lažji prehod v delovno okolje.

Z javnim razpisom se naslavlja tudi druge izzive visokega šolstva kot na primer sistemsko uvajanje prenosa znanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem, večja fleksibilnost in prilagajanje študijskih programov potrebam trga dela ter vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje prožnih oblik učenja za izboljšanje kompetenc potrebnih za ustvarjanje delovnih mest in omogočanje lažjega prehoda iz izobraževanja v zaposlitev.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 3.5 milijona evrov, od tega se za Kohezijsko regijo zahodna Slovenija nameni 67 odstotkov skupne razpoložljive vrednosti, za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija pa 33 odstotkov skupne razpoložljive vrednosti. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Za potencialne prijavitelje bo Sektor za visoko šolstvo organiziral informativni dan. Ta bo v torek, 12. julija 2022 ob 10. uri preko aplikacije ZOOM.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Povezava za zainteresirane prijavitelje na informativni dan, ki hkrati omogoča tudi udeležbo na informativnem dnevu. 

Razpisna dokumentacija za omenjeni javni razpis je objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.