Skoči do osrednje vsebine

Sprejete prve nacionalne smernice za podjetnost v izobraževanju

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Nacionalni strateški svet za podjetnost v izobraževanju je sprejel strateške smernice, s katerimi želi spodbuditi umestitev podjetnosti v izobraževalnem sistemu in povečati zaposljivost mladih.

Strokovnjaki pedagoške stroke, predstavniki ministrstev, gospodarstva, trga dela in sociale so tako sprejeli prve nacionalne usmeritve za podjetnost, ki je ena izmed ključnih vseživljenjskih kompetenc slehernega posameznika. 

Po večletnih razpravah o opredelitvi področja so člani strateškega sveta prvič sprejeli skupno opredelitev podjetnosti kot individualno in kolektivno sposobnost ukrepanja glede na priložnosti in ideje za ustvarjanje vrednosti zase in za druge. Vrednost, ki nastane s podjetnim delovanjem pa je lahko katere koli vrste, naj si bo kulturna, družbena, čustvena, okoljska ali gospodarska. Člani so se ob opredelitvi zavzeli tudi za umestitev področja podjetnosti v izobraževalni sistem v okviru obstoječih predmetov in medpredmetnih povezav, izbirnih predmetov in krožkov ter drugih aktivnosti v šolskem prostoru. Ker je sodelovanje šol in fakultet z okoljem na različnih ravneh zelo pomembno, saj prinaša veliko dodano vrednost, je strateški svet priporočil ustanovitev nacionalne platforme, na kateri se bodo predstavljale, evalvirale ter spodbujale aktivnosti, ki se izvajajo v okviru izobraževalnega sistema s strani zunanjih deležnikov. Ob tem so člani strateškega sveta izpostavili jasno potrebo po ozaveščanju o pomenu, namenu in učinku podjetnosti, ki je ena izmed ključnih vseživljenjskih kompetenc posameznika, predvsem, ko ta zapusti šolski sistem in vstopi na trg dela. 

Po vzoru Evropskega referenčnega okvira za podjetnost, je za spodbujanje področja ključnih 15 kompetenc, od samoiniciativnosti, inovativnosti, ustvarjalnosti, kritičnega razmišljanja, do mobilizacija virov, finančna pismenost, vrednotenje in ostalih. Ob temeljnih znanjih z učinkovitim umeščanjem podjetnosti v šolski sistem, mladi pridobijo pomembne praktične izkušnje in se med drugim naučijo kako predstaviti in uporabiti znanje, ki ga pridobijo skozi izobraževalni proces. Cilj podjetnosti je v veliki meri mlade pripraviti na odgovorno in samostojno življenjsko in karierno pot, predvsem pa izboljšati njihovo zaposljivost.

Podjetnost tako vključuje:

  • Zavedanje o nenehno spremljajočem okolju.
  • Prepoznavanje priložnosti za ustvarjanje vrednosti iz različnih virov (ne samo lastne ideje, ampak tudi potrebe družbe/posameznikov).
  • Razvrščanje virov in izvajanje aktivnosti za uresničitev teh priložnosti.
  • Ustvarjanje vrednosti (“koristi”) za druge.

Strateški svet je zaznal, da je podjetnost v pedagoškem prostoru pogosto pereča tema zaradi napačnega razumevanja in enačenja s podjetništvom. Zato so člani v okviru smernic opredelili tudi podjetno delovanje,  lahko privede do ustanavljanja podjetij, a hkrati tudi do inovacij v javnem sektorju ali lokalnem okolju za spodbujanje družbenih sprememb. "Podjetnost je sposobnost ali lastnost osebe, da v prizadevanja za lastno dobrobit in dobrobit družbe na informiran, reflektiran, svoboden, kritičen in iniciativen način opazi, razume in vpenja znanja, spretnosti in vrednote. Ta trojček (znanja, spretnosti in vrednote) prebivalstvu, podjetjem, različnim subjektom civilne družbe in države omogoča uspešno (primerjalno konkurenčno) in smiselno trajnostno sobivanje, tako ob skrbi zase kot tudi za druge, v Sloveniji, Evropi in, na zanj edinem primernem ekosistemu, planetu Zemlja."

Ker je analiza ministrstva pokazala, da je bila večina aktivnosti za spodbujanje podjetnosti v preteklosti usmerjena predvsem v šolajoče, je strateški svet s ciljem dolgoročnega umeščanja sprejel priporočilo za umestitev novih načinov in metod usposabljanja in poučevanja strokovnih delavcev in vodij na različnih področjih vzgoje in izobraževanja. S tovrstnimi načini bi se naj spreminjal način poučenja in didaktike ter vodenje šol in na drugi strani spodbujal aktivno vlogo šolajočih. 

V zadnjih dveh letih je strateški svet prav tako spremljal dva krovna projekta, ki spodbujata podjetnost v 120 osnovah šolah in 78 gimnazijah. V okviru tega so bili izoblikovani različni modeli spodbujanja podjetnosti, ki so podlaga za okrepljene aktivnosti spodbujanja podjetnosti v bodoče, predvsem usmerjene v strokovne delavce, ravnatelje in šolo kot celoto. Cilj je izoblikovati enoten model spodbujanja podjetnosti, ki se ga bo lahko potem sistemsko razvijalo in uresničevalo v šolskem prostoru. 

Naslednji cilj strateškega sveta je časovno in vsebinsko opredeliti načine in metode usposabljanja, sprejeti komunikacijski načrt za podjetnost, spodbuditi programe in projekte podjetnost v šolskem prostoru, priprava didaktične strategije in še številne druge aktivnosti. 

Nacionalni strateški svet je bil ustanovljen leta 2018. Člani strateškega sveta, ki so predstavniki ministrstva, pedagoške stroke, gospodarstva, medijev, dela in sociale ter karierne orientacije. Člani strateškega sveta so Damir Orehovec, dr. Vinko Logaj, Maja Krušič Šega, Aleš Ojsteršek, dr. Miha Lovšin, dr. Slavko Gaber, Marijana Kolenko, Jelica Lazarevič Lajovic, Edita Krajnovič, dr. Blaž Zupan, Jožica Rejec, Janez Gorenc, Janez Damjan, Darja F. Temeljetov, dr. Slavica Černoša, Leo Oblak, Tanja Dmitrovič, Katja Kraškovič, Marlen Skarlovnik, dr. Alenka Šverc, Tanja Skaza, Jože Torkar, Nastja Mulej, Barbara Bregar Mrzlikar, dr. Justina Erčulj, Marjana Majerič, Marija Bergant, Ajša Vodnik.