Skoči do osrednje vsebine

Nov evropski raziskovalni prostor (angleško European Research Area - ERA), program politik ERA in izbor ukrepov

Svet Evropske Unije je 26. novembra 2021 sprejel sklepe o upravljanju evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in Paktu za raziskave in inovacije v Evropi, v katerih so določene prednostne naloge in okvir racionaliziranega upravljanja ERA, vključno s Programom politike ERA za obdobje 2022–2024.

V Programu politik ERA najdemo 20 ukrepov, ki bi jih bilo potrebno izvajati.
V ta namen smo pripravili kratek vprašalnik o ukrepih, za katere izvajanje menite, da bi bili za slovenski visokošolski in raziskovalno-inovacijski prostor nujno potrebni.

Program politike ERA je neke vrste katalog prostovoljnih ukrepov ERA za obdobje 2022–2024, s katerimi bi države in Unija prispevali k prednostnim področjem, opredeljenim v Priporočilu Sveta o Paktu za raziskave in inovacije v Evropi. Program politike ERA je na voljo preko povezave, kot priloga Sklepov Sveta o prihodnjem upravljanju ERA - od strani 14 dalje.

V Pogramu politik ERA je opredeljenih naslednjih 20 (dvajset) ukrepov:

 • Ukrep1: Omogočiti odprto izmenjavo znanja in ponovno uporabo rezultatov raziskav, tudi z razvojem evropskega oblaka za odprto znanost (angleško European Open Science Cloud - EOSC)
 • Ukrep 2: Predlagati zakonodajni in regulativni okvir EU o avtorskih pravicah in podatkih, ki bo primeren za področje raziskav
 • Ukrep 3: Napredovati pri reformi sistema ocenjevanja raziskav, raziskovalcev in raziskovalk ter institucij za izboljšanje njihove kakovosti, uspešnosti in učinka
 • Ukrep 4: Spodbujati privlačne in trajnostne raziskovalne poklicne poti, uravnoteženo kroženje talentov ter mednarodno, transdisciplinarno in medsektorsko mobilnost po vsej ERA
 • Ukrep 5: Spodbujati enakost spolov in vključenost, ob upoštevanju Ljubljanske deklaracije
 • Ukrep 6: Poglobiti ERA z zaščito akademske svobode v Evropi
 • Ukrep 7: Nadgraditi smernice EU za boljšo valorizacijo znanja
 • Ukrep 8: Krepiti trajnostnost, dostopnost in odpornost raziskovalnih infrastruktur v ERA
 • Ukrep 9: Spodbujati pozitivno okolje in enake konkurenčne pogoje za mednarodno sodelovanje na podlagi vzajemnosti
 • Ukrep 10: Zagotoviti, da bodo misije in partnerstva EU na področju raziskav in inovacij ključno prispevali k ERA
 • Ukrep 11: ERA za zeleno preobrazbo
 • Ukrep 12: Pospešiti zeleni/digitalni prehod ključnih evropskih industrijskih ekosistemov
 • Krepiti vlogo visokošolskih ustanov, da bi se razvijale v skladu z ERA in v sinergiji z evropskim izobraževalnim prostorom
 • Ukrep 14: Približati znanost državljanom in državljankam
 • Ukrep 15: Vzpostaviti regionalne in nacionalne ekosisteme na področju raziskav in inovacij za izboljšati regionalni/nacionalni odličnost in konkurenčnost
 • Ukrep 16: Izboljšati dostop do odličnosti po vsej EU
 • Ukrep 17: Okrepiti strateške zmogljivosti evropskih javnih organizacij, ki izvajajo raziskave
 • Ukrep 18: Olajšati pripravo nacionalnega postopka ali orodja politike ERA za opredelitev tekočih ali načrtovanih ukrepov kot prispevek k izvajanju ERA
 • Ukrep 19: Vzpostaviti učinkovit in uspešen mehanizem spremljanja ERA
 • Ukrep 20: Podpreti prednostno razvrščanje, usklajevanje in usmerjanje naložb in reform na področju raziskav in inovacij

Do konca meseca junija morajo države članice Evropski komisji sporočiti, pri katerih ukrepih bi želele sodelovati  in jih uresničevati, zato smo pripravili kratek vprašalnik, kjer vas prosimo za prioritizacijo petih (5) ukrepov, ki se vam zdijo nujno potrebni in h katerim mora Slovenija pristopiti. Evropska komisija bo pristopila k izvajanju le tistih ukrepov, za katere bo interes izrazilo 14 ali več držav članic Unije.

Več informacij o posameznem ukrepu (v angleškem jeziku) je na voljo preko avstrijske platforme namenjeni ERA.

Kontaktna oseba za več informacij