Skoči do osrednje vsebine

Na 366. dopisni seji vlade sprejet Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na 366. dopisni seji vlade sprejela štiri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor. Med drugim je sprejela tudi Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027, ki je namenjen izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo.

Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027

Vlada RS je sprejela Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027.Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor v skladu s 13. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo in je namenjen izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo. Operativni program ni namenjen reševanju celotne problematike upravljanja voda oziroma pitne vode, saj določeno tematiko pokrivajo drugi predpisi in programi. V letu 2018 se je  92,6% (1.895.294) prebivalcev oskrbovalo iz javnega vodovoda, 137.750 prebivalcev z lastno oskrbo s pitno vodo, s kapnico 7784 prebivalcev, 5986 pa je bilo takšnih prebivalcev, za katere občine niso mogle določiti načina oskrbe zaradi naslednjih razlogov:  pitna voda se jim dovaža s cisternami, prijavljeni so na naslovu, vendar tam ne živijo, oskrbujejo se iz lastnega vodnega vira, za katerega ni pridobljeno vodno dovoljenje, oskrbujejo se iz odjemnega mesta sosednje stavbe.

Operativni program vsebuje prikaz veljavne normativne ureditve oskrbe s pitno vodo, območij javnih vodovodov, zajetij za pitno vodo in rezervnih zajetij za pitno vodo, podrobnejšo določitev območij poselitve, analizo stanja opremljenosti območij javnih vodovodov in območij poselitve z javnim vodovodom. Operativni program vsebuje tudi stvarno in finančno analizo izvajanja operativnega programa oskrbe s pitno vodo ter analize stanja zajetij za pitno vodo, stanja lastne oskrbe s pitno vodo, stanja meddržavne izmenjave vode, namenjene oskrbi s pitno vodo, učinkovitosti in gospodarnosti izvajanja javne službe in metodologijo za določanje dopustne ravni vodnih izgub.

 

Poleg navedenega vsebuje tudi cilje, ukrepe, roke, oceno stroškov in nosilce za varstvo zajetij za pitno vodo pred onesnaženjem, monitoring kakovosti podzemne vode oziroma površinske vode, ki se uporablja za oskrbo s pitno vodo, zmanjšanje vodnih izgub v javnih vodovodih, zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo, doseganje standardov opremljenosti, povečanje varnosti oskrbe v pitno vodo na območjih javnih vodovodov, povečanje učinkovitosti in gospodarnosti izvajanja javne službe in spodbujanje varčne rabe pitne vode.

 

Za izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini več kot milijon evrov

Vlada je sprejela Poročilo  o izvedbi programa ukrepov za  izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2021 in letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2022. Za izvajanje letnega programa za leto 2022 je zagotovljenih 1.045.500 evrov. Sanacijski ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini potekajo že petnajsto leto na podlagi Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Na podlagi 5. člena odloka Vlada Republike Slovenije sprejme letne programe ukrepov za posamezno koledarsko leto. Letni program ukrepov je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Občino Mežica in Občino Črna na Koroškem ter Agencijo Republike Slovenije za okolje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Osnovna enota Ravne na Koroškem, v delu o spremljanju in informativno-motivacijskih aktivnostih. Osnovni cilj programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini je zmanjšati izpostavljenost prebivalcev svincu iz okolja. Ukrepi v programu so oblikovani tako, da nižajo možnost izpostavljenosti onesnaženemu prahu in drugim virom svinca iz okolja oziroma ovirajo možnost vezave svinca v telesu. Dober kazalnik izpostavljenosti svincu in s tem tudi učinkovitosti izvedenih ukrepov je koncentracija svinca v krvi. Zato je v odloku tudi določen merljiv cilj, in sicer znižanje vrednosti svinca v krvi otrok pod vrednost 100 μg/l v vsaj 95 % primerov.

Potrditev Programa dela in razvoja za upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije za leto 2022

Vlada je potrdila Program dela in razvoja za upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije za leto 2022 (GEOSS), ki ga je pripravil koncesionar - Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a, in kateremu je marca letos dala pozitivno mnenje Občina Litija.

Sredstva za upravljanje območja GEOSS za leto 2022 v višini 39.643 evrov se izplačajo iz proračunske postavke Ministrstva za okolje in prostor. Med drugim bo društvo izvedlo predvidene kulturne in druge prireditve, opravilo vzdrževalna dela pomnika GEOSS, uredilo brežine, vzdrževalo poti in označbe, poskrbelo za tehnično dokumentacijo za več elementov celostno primernih kritin za zaščito pred slabim vremenom ob prireditvah in ponatisnilo turistične zloženke.

Imenovanje člana nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije

Vlada je z mesta člana nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada z dnem 21. 4. 2022 razrešila Nino Marin kot predstavnico Ministrstva za finance.  Namesto nje je za preostanek  mandata, to je do 23. 3. 2025 imenovala Miha Piškurja, kot predstavnika ministrstva, pristojnega za finance, ki je strokovnjak za računovodsko ali finančno področje.