Skoči do osrednje vsebine

Podpisan projekt Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji

 • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister mag. Andrej Vizjak je podpisal operacijo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske Kohezijske politike s ciljem večje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v Savinjski regiji.

V operaciji sodeluje šest občin Spodnje Savinjske (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec). Občina Žalec je vodilna občinska upravičenka in bo na današnji novinarski konferenci predstavila omenjeni projekt.

Ministrstvo za okolje in prostor predstavitvi dodaja pojasnilo, da je tako občinam v tem projektu kot ostalim upravičencem vedno nudil vso ustrezno in pravočasno podporo za učinkovito črpanje sredstev.

Navkljub nudeni pomoči je omenjeni projekt zaradi ovir na občinski strani deležen zamika sklenitve Pogodbe o sofinanciranju (PoS).

Ključna problematika operacije, ki je povzročila zamik za sklenitev PoS

 1. Priprava investicijske dokumentacije in ocene vrednosti projekta v fazi načrtovanja, saj je odmik investicijskih stroškov po izvedenih javnih naročilih (JN) večji od 20 % ocenjene vrednosti projekta;
 2. Odzivanje upravičenca na dopolnjevanje potrebne dokumentacije za nadaljevanje aktivnosti do sklenitve PoS.

Kronološki potek operacije

Na to kaže tudi kronološki potek operacije od popolne vloge za odločitev o podpori in do podpisa pogodbe o sofinanciranju operacije:

 • popolna vloga za odločitev o podpori predana na Posredniški organ Ministrstvo za okolje in prostor (PO MOP), 21. 5. 2021;
 • izdana Odločitev o podpori s strani organa upravljanja – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (OU SVRK), 21. 5. 2022;
 • podpis gradbenih pogodb med upravičenci in izvajalci, 2. 9. 2021;
 • ugotovitev na PO MOP o odstopanju ocenjene vrednosti operacije po izvedenih JN za več kot 20 %, 6. 9. 2021;
 • sestanek z upravičencem glede odstopanja in napredovanja projekta (aktivnosti do priprave PoS), 29. 11. 2021;
 • usklajevanja v zvezi s spremembo odločitve o podpori s SVRK in upravičencem, december 2021 – januar 2022;
 • usklajevalni sestanek z upravičencem v zvezi s Poročilom o izvajanju, 18. 2. 2022;
 • upravičenke pripravijo Poročilo o izvajanju investicijskega projekta z datumom februar 2022 (opomba: na podlagi pripravljenega Poročila o izvajanju investicijskega projekta je bila operacija uvrščena v državni Načrt razvojnih projektov - NRP), 11. 3. 2022 (prejeto na PO MOP);
 • vzporedni pregled javnih naročil, 21. 2. 2022;
 • sklep o uvrstitvi operacije v NRP s strani SVRK, 16. 3. 2022;
 • sklep o sofinanciranju operacije izdan s strani PO MOP, 28. 3. 2022;
 • poziv upravičencu za posredovanje dokumentacije v zvezi z aneksi k izvajalski pogodbi z dne 21.3. in 1.4.2022, vse dopolnitve s strani upravičenca prejete 11. 4. 2022;
 • pogodba o sofinanciranju operacije je v potrjevanju na PO MOP, od dne 12. 4. 2022.

MOP izraža zadovoljstvo, da je z današnjim dnem pogodba podpisana in da bo s tem zagotovljena oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji.

Opis projekta

Predmet operacije je novogradnja in hidravlična izboljšava več kot 12 kilometrov vodovodnega sistema. V okviru projekta se bo 14.807 prebivalcem zagotovilo varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode, od tega bo na novo priključenih 136 prebivalcev.

Vrednost investicije iz Odločitve o podpori, z dne 21. 6. 2021, je 6.216.922 evrov (z DDV). Znesek sredstev evropske kohezijske politike je enak 3.032.409 evrov (Kohezijski sklad 2.577.548 evrov in sredstva državnega proračuna MOP 454.861 evrov). Projekt se je začel z načrtovanjem investicije v letu 2019, gradnja se je začela v letu 2021 in zaključek operacije je načrtovan v letu 2023.