Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 120. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

Vlada je na 120. redni seji obravnavala šest točk s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Prenehanje uporabe Uredbe o podatkih registra nepremičnin

Vlada je izdala Uredbo o prenehanju uporabe Uredbe o podatkih registra nepremičnin. Uredba bo prenehala veljati 4. aprila 2022, ko se bo začel uporabljati Zakon o katastru nepremičnin (ZKN). Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) določa, da je kataster nepremičnin uradna evidenca podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb, ker je dosedanje vodenje zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin izkazalo potrebo po vzpostaviti sodobnega informacijskega sistema evidentiranja podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb v enotni evidenci. Nov podzakonski predpis o vodenju podatkov v katastru nepremičnin, sprejet na podlagi ZKN, je Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin.

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Veljavna Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja  določa:

 • zahteve za obratovanje naprave,
 • pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave,
 • zahteve v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem škodljivih vplivov na zdravje ljudi, ki prebivajo ali se zadržujejo na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka,
 • ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka,
 • mejne vrednosti emisije snovi v zrak,
 • zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi v zrak in v zvezi z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik,
 • vrednotenje emisije snovi v zrak,
 • ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak,
 • pogoje za prilagoditev obstoječih naprav, ki povzročajo emisijo snovi v zrak, in
 • prilagoditev obstoječih naprav določbam te uredbe.

S spremembo uredbe so določeni ukrepi in postopki za preprečevanje ali zmanjševanje onesnaženosti zraka z vonjem. Za dejavnosti kot so: naprave za proizvodnjo komposta, naprave za biološko obdelavo odpadkov, naprave za sušenje odpadkov, naprave za sušenje blata iz čistilnih naprav, naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ali odpadkov podobne sestave so predpisane tudi mejne koncentracije vonja, izmerjene z dinamično olfaktometrijo v skladu s standardom SIST EN 13725 (Ugotavljanje koncentracije vonja z dinamično olfaktometrijo) ali drugim enakovrednim evropskim ali mednarodno priznanim standardom.

Upravljavci naprav, ki se uvrščajo v dejavnosti :

 • proizvodnja hrane, piva, tobaka in krme ter kmetijskih proizvodov;
 • naprave za proizvodnjo komposta iz organskih odpadkov, če je letna proizvodna zmogljivost večja od 3.000 ton;
 • naprave za biološko obdelavo odpadkov s proizvodno zmogljivostjo, večjo od 1 t odpadkov na dan;
 • naprave za obdelavo onesnažene zemljine z biološkimi postopki, postopki za razplinjanje, odstranjevanje ali pranje s proizvodno zmogljivostjo več kakor 1 t onesnažene zemljine na dan, in
 • naprave za skladiščenje blata čistilnih naprav, če je skladiščna zmogljivost večja od 1 t ali je celotna zmogljivost skladiščenja večja od 10 t, razen začasnih skladišč blata na kraju njihovega nastanka;

morajo te naprave prilagoditi spremenjenim določbam uredbe, ki se nanašajo na koncentracijo vonja ali na kakovost zunanjega zraka, v 24 mesecih od uveljavitve te uredbe oziroma v 36 mesecih, če potrebujejo gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

Upravljavci naprav, ki se uvrščajo v dejavnosti :

 • kamnolomi in dnevni kopi s površino, kjer se dejansko izkoriščajo mineralne surovine, večjo od 5 hektarov in ne glede na površino, če se uporablja razstrelivo;
 • naprave za drobljenje, brušenje, struženje ali separiranje naravnih ali umetnih kamnin, razen naprav za separiranje peska in gramoza;

morajo prilagoditi spremenjenim določbam uredbe, ki se nanašajo na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka, v 24 mesecih od uveljavitve te uredbe oziroma v 36 mesecih, če potrebujejo gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

Obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2021

Vlada je sprejela Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2021.

 Deleži izpolnitve celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2021 so:

 • – za družbo PRONS, d. o. o.,               45,43 odstotka,
 • – za družbo SVEKO d. o. o.,                27,67 odstotka,
 • – za družbo ZEOS d. o. o.,                   11,73 odstotka,
 • – za družbo INTERSEROH, d. o. o.,      15,17 odstotka. 

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami 18. julija 2021

Vlada je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami 18. julija 2021. Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami 18. julija 2021. Sredstva za izvedbo se zagotavljajo v letu 2022 v okviru sredstev proračunske rezerve proračuna Republike Slovenije ter v nadaljevanju iz integralnega proračuna in skladov na Ministrstvu za okolje in prostor. V letu 2022 je predvideno 5.400.000,00 evrov. Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se z zakonom opredeljeni ukrepi ne bi izvajali.

Poročilo o izvedbi programa dela državne geodetske službe za leto 2022

Vlada je sprejela Poročilo o izvedbi Programa dela državne geodetske službe za leto 2021. Poročilo o izvedbi Programa dela državne geodetske službe za leto 2021 je sestavljeno iz poročila o izvedbi programa dela državne geodetske službe za leto 2021 (poročilo o delu Geodetske uprave Republike Slovenije) in drugih ministrstev, ki so bila vključena v ta program, in vključuje tudi poročilo o izvedbi letnega programa Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2021 in poročilo o realizaciji planiranih sredstev po proračunskih postavkah Geodetske uprave Republike Slovenije v letu 2021.  

Strokovna komisija za izbiro koncesionarjev za ureditev izvajanja državne gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi

Vlada je v Strokovno komisijo za izbiro koncesionarjev za ureditev izvajanja državne gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2, imenovala Mateja Kovačiča kot predstavnika Ministrstva za okolje in prostor in predsednika komisije. Imenovala je tudi dva člana komisije, in sicer kot predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Ivana Ambrožiča in Ervino Jarc kot predstavnico Ministrstva za finance.