Skoči do osrednje vsebine

Slovenija bi morala v skrbi do zdravja ljudi in varstva okolja odlagališče radioaktivnih odpadkov zagotoviti do leta 2023

S 13. januarjem 2022 je vlada izdala Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO), s katerim je prenesla pristojnost za nadzor nad poslovanjem ARAO iz dotedanjega Ministrstva za infrastrukturo (MZI) na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija in ima status javnega gospodarskega zavoda. Agencija izvaja naloge in projekte, za katero jo pooblasti država.

Poslanstvo agencije je vzpostavitev celostnega sistema ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom v Republiki Sloveniji na način, ki trajno varuje človekovo zdravje in okolje v mejah Slovenije in zunaj nje. Slovenija ima v tem trenutku prioritetno nalogo na področju varnega odlaganja radioaktivnih odpadkov. Skladno z mednarodnimi in domačimi predpisi smo zavezani, da bi z letom 2023 morali zagotoviti skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov  (NSRAO). Žal dosedanje aktivnosti direktorja in organov ARAO ne bodo zagotovile izpolnitve teh zavez, ker gradbeno dovoljenje za skladišče NSRAO še ni pridobljeno in tudi izvajalec gradnje še ni izbran. Gradnja tega zahtevnega objekta bo trajala med 3 in 4 leta. Namesto aktivne vloge direktorja ARAO in Upravnega odbora ARAO, Ministrstvo za okolje in prostor prejema odstopne izjave in odstope od kandidatur. Med razlagami za odstope  se navaja, da v zadnjem letu Upravni odbor (UO)  ARAO ne dosega tega, kar bi moral, da še vedno ni uspešno zaključil javnega razpisa za gradnjo odlagališča in da se ARAO namesto, da bi se povsem posvetil projektu izgradnje odlagališča, ukvarja sam s seboj in posledicami prestavitve ARAO iz  MZI na MOP (povzeto po odstopni izjavi člana UO ARAO).

MOP je zaradi odstopa od kandidature za direktorja ARAO moral predlagati drugega vršilca dolžnosti, saj ARAO v tem trenutku brez operativnega in odgovornega vodenja ne more doseči cilja, da zgradi skladišče NSRAO čim prej. Sočasno bo UO ARAO izvedel ponovni postopek za imenovanje direktorja ARAO. 

Slovenija potrebuje odlagališče NSRAO. Tudi v Sloveniji namreč izvajamo družbeno in gospodarsko koristne dejavnosti (10% radioaktivnih odpadkov nastane v industriji, medicini in raziskavah, 90% pa v jedrski elektrarni Krško), pri katerih ob uporabi radioaktivnih snovi nastajajo radioaktivni odpadki. Zagotoviti je potrebno, da danes in v prihodnje ne bomo več onesnaževali okolja ali ogrožali zdravja ljudi in drugih živih bitij.

Odlagališče NSRAO bo pripovršinskega tipa z odlagalno enoto v obliki silosa in bo zgrajeno na lokaciji Vrbina v občini Krško. Tip in lokacija odlagališča sta potrjena z Državnim prostorskim načrtom. Zgrajeni bodo upravnoservisni in tehnološki objekt, silos, hala, cestna in komunalna infrastruktura; urejene bodo zunanje površine.

Odlagališče bo namenjeno odlaganju nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, ki  nastajajo v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) pri obratovanju in ki bodo nastali kasneje pri razgradnji, ter radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo v medicini, raziskovalni dejavnosti in industriji v Sloveniji.

Z izgradnjo odlagališča NSRAO bodo zagotovljeni pogoji za dolgoročno zanesljivo obratovanje NEK, ki bistveno prispeva k zanesljivosti oskrbe z elektriko v Sloveniji, ter za varno, gospodarno in zanesljivo uporabo radioaktivnih virov v znanosti, medicini in industriji. Pomemben je tudi etični vidik: generacija, ki uživa koristi od uporabe jedrske energije, naj poskrbi tudi za odlaganje radioaktivnih odpadkov in naj tega bremena po nepotrebnem ne prelaga na prihodnje generacije.