Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 119. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

Vlada je na 119. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Uredba o ravnanju z živalskimi proizvodi

Vlada je izdala Uredbo o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uredba).V Sloveniji se zbiranje, predelava in odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov (ŽSP) kategorije 1 in 2 opravlja v okviru javne gospodarske s službe za katero je podeljena koncesija. Pravna podlaga za sprejem predpisa je Zakon o varstvu okolja. V skladu s  pravno podlago je določeno, da sodi med obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja ravnanje z živalskimi odpadki, ki so po predpisih na področju veterinarstva stranski živalski proizvodi kategorije 1 in 2 in da je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije, da  podrobneje predpiše dejavnosti in določi način opravljanja obvezne gospodarske javne službe skladno z zakonom. Predpis je, v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah,hkrati tudi koncesijski akt, ki določa, da se državna javna služba zagotavlja v obliki podelitve koncesije za obdobje do 10 let. V predpisu je določen način določanja območja izvajanja koncesije, vrsta in obseg javnih dobrin, pogoji za zagotavljanje državne javne službe, pravice in obveznosti uporabnikov, viri financiranja javne službe, dejavnosti izvajanja koncesije in druge elemente pomembne za izvajanja koncesije državne javne službe.

Določitev deležev odpadne embalaže za april, maj in junij 2022

Vlada je sprejela Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za april, maj in junij 2022. Podatki o masi embalaže, dane v promet v četrtem (zadevnem) četrtletju leta 2021, so pridobljeni iz poročil o dajanju embalaže na trg v Republiki Sloveniji iz 16. člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži.

 Deleži odpadne embalaže za april, maj in junij 2022 so:

za odpadno embalažo iz embalažnega materiala PAPIR:

 • za družbo Dinos, d.o.o., 20,11 %,
 • za družbo Embakom, d.o.o., 6,69 %,
 • za družbo Surovina, d.o.o., 23,49 %,
 • za družbo Interseroh, d.o.o., 9,53 %,
 • za družbo Recikel, d.o.o., 30,93 %,
 • za družbo Slopak, d.o.o., 9,25 %;

za odpadno embalažo iz embalažnega materiala STEKLO:

 • za družbo Dinos, d.o.o., 19,00 %,
 • za družbo Embakom, d.o.o., 10,50 %,
 • za družbo Surovina, d.o.o., 13,98 %,
 • za družbo Interseroh, d.o.o., 5,19 %,
 • za družbo Recikel, d.o.o., 42,98 %,
 • za družbo Slopak, d.o.o., 8,35 %;

za odpadno embalažo iz embalažnih materialov PLASTIKA IN KOVINE
(mešana embalaža):

 • za družbo Dinos, d.o.o., 18,07 %,
 • za družbo Embakom, d.o.o., 6,58 %,
 • za družbo Surovina, d.o.o., 21,76 %,
 • za družbo Interseroh, d.o.o., 7,29 %,
 • za družbo Recikel, d.o.o., 30,87 %,
 • za družbo Slopak, d.o.o., 15,43 %;

za odpadno embalažo iz embalažnega materiala LES:

 • za družbo Dinos, d.o.o., 36,22 %,
 • za družbo Embakom, d.o.o., 8,35 %,
 • za družbo Surovina, d.o.o., 27,00 %,
 • za družbo Interseroh, d.o.o., 8,95 %,
 • za družbo Recikel, d.o.o., 11,94 %,
 • za družbo Slopak, d.o.o., 7,54 %.

Odgovor na uradni opomin glede določitvijo metod ocenjevanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa

Vlada je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2022)500/26 z dne 27. 1. 2022 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Komisije (EU) 2020/367 z dne 4. marca 2020 o spremembi Priloge III k Direktivi 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo metod ocenjevanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 20 22/0183).Republika Slovenija bo Direktivo 2020/367/EU v celoti prenesla v  svoj pravni red s sprejetjem Uredbe o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju. Uredba je trenutno v medresorskem usklajevanju. Po medresorski uskladitvi bo vlada  uredbo sprejela. Takoj po objavi uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije bo ta predpis notificiran Evropski komisiji, z vnosom besedila predpisa, vseh relevantnih podatkov tega predpisa ter korelacijske tabele v notifikacijsko bazo Evropske komisije.

Odgovor na uradni opomin glede skupnih metod ocenjevanja hrupa zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

Vlada je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2022)500/26 z dne 27. 1. 2022 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Delegirane direktive Komisije (EU) 2021/1226 z dne 21. decembra 2020 o spremembi Priloge II k Direktivi 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih metod ocenjevanja hrupa zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2022/0185). Republika Slovenija bo Direktivo 2020/367/EU v celoti prenesla v  svoj pravni red s sprejetjem Uredbe o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju. Uredba je trenutno v medresorskem usklajevanju. Po medresorski uskladitvi bo vlada  uredbo sprejela. Takoj po objavi uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije bo ta predpis notificiran Evropski komisiji, z vnosom besedila predpisa, vseh relevantnih podatkov tega predpisa ter korelacijske tabele v notifikacijsko bazo Evropske komisije.

Imenovanje vršilke dolžnosti direktorja ARAO  

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Petre Grajžl za vršilko dolžnosti direktorja Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO),  javnega gospodarskega zavoda, in sicer, od 29. 3. 2022 do imenovanja direktorja Agencije za radioaktivne odpadke, javnega gospodarskega zavoda, vendar največ za eno leto.   

Sedanjemu direktorju ARAO poteče štiriletni mandat dne 29. 3.2022, zato je Upravni odbor ARAO dne 11. 1. 2022 objavil razpis za prosto delovno mesto direktorja v časopisu DELO, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani ARAO. Razpisnim pogojem za direktorja ARAO sta ustrezala dvakandidata. Z obema kandidatoma so opravili razgovor. Na osnovi predstavljenega »Program dela in razvoja ARAO - Agencije za radioaktivne odpadke za mandatno obdobje 2022-2026« so kot najprimernejšega izbrali kandidata, ki je dne 1. 3. 2022 odstopil od kandidature. Perta Grajžl je diplomirala na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor v podiplomskem magistrskem študijskem programu Mednarodno poslovanje. Trenutno je  zaposlena kot vodja kabineta na  Ministrstvu za okolje in prostor, pred tem pa je bila zaposlena v Javnem podjetju Komunala Brežice d.o.o., in sicer, nazadnje kot vodja Sektorja splošnih služb.