Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 118. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na 118. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Sprememba uredbe o prizadevanju za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov

Vlada je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (Evropske Unije - EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Uredba se spreminja v delu ustvarjenega presežka dodeljenih letnih emisij v sektorjih, ki niso del sistema EU za trgovanje z emisijami. Republika Slovenija je prevzela obveznost, da emisije toplogrednih plinov iz sektorjev, ki niso del sistema EU za trgovanje z emisijami (ne-ETS sektorji), do leta 2020 ne poveča za več kot 4 % v primerjavi z emisijami v letu 2005. Poleg končnega cilja ta odločba določa tudi dodeljene letne emisije, torej letne ciljne vrednosti za obdobje 2013–2020, ki jih Slovenija ne sme preseči.

Dodeljene letne emisije za Slovenijo za leto 2019 so bile 12.272.525 ton ogljikovega dioksida (CO2) ekvivalenta (ekv),  Iz tega sledi, da so emisije toplogrednih plinov za leto 2019 za 1.462.625 ton CO2 ekv. nižje od ciljne vrednosti. Presežek v višini 10.108.273 dodeljenih letnih emisij toplogrednih plinov se prenese iz leta 2019 v leto 2020. Slovenija lahko presežek tako dodeljenih letnih emisij za dano leto prenese v naslednja leta do leta 2020. Prenos presežka enot dodeljenih letnih emisij v naslednje leto je pomemben predvsem zato, da se zaradi negotovosti gibanja emisij toplogrednih plinov iz ne-ETS sektorjev v prihodnjih letih do konca obdobja 2013–2020 Republiki Sloveniji zagotovi izhodišče, ki bi lahko olajšalo doseganje državnih ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Podelitev koncesije za odvzem naplavin na območju Soče 

Vlada je izdala odločbo o izboru koncesionarja, s katero se koncesija za rabo vode za odvzem naplavin na območju Soče pri Žvikarju podeli Avtoprevozništvu Robert Žagar s.p., Srpenica.

Podelitev koncesije za izvajanje službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi

Vlada je izdala odločbo, s katero se koncesija za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2, podeljena koncesionarju družbi KOTO d. o. o., podaljša do 30. 6. 2022.

Soglasje Občini Videm za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena

Vlada je izdala Občini Videm soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za odsek avtoceste Draženci – mednarodni mejni prehod Gruškovje, na zemljiščih oziroma delih zemljišč vsa v katastrski občini (k.o.) Jurovci.

Občina Videm želi na delu območja, kjer je v veljavi državni prostorski načrt (DPN), v sklopu priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta omogočiti širitev gostinske dejavnosti in uskladiti območje funkcionalnih zemljišč tako, da bo omogočena  kompleksna ureditev zemljišč v lasti izvajalca gostinske dejavnosti.

Soglasje Občini Domžale za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena

Vlada Republike Slovenije je izdala Občini Domžale soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Lokacijskega načrta za avtocesto (AC) na odseku Blagovica-Šentjakob, na zemljiščih oziroma delih zemljišč, obe  v k.o. Ihan (1964). Občina Domžale želi na območju načrtovanega AC priključka Študa v bližini Domžal, kjer je v veljavi državni prostorski načrt (DPN) za avtocesto na odseku Blagovica - Šentjakob in še ni zgrajen, načrtovati spremenjeno rešitev AC priključka Študa, in zraven dodatno načrtovati cestno povezavo na naselje Ihan.