Skoči do osrednje vsebine

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor na javno opozorilo članov Delovne skupine Zdravniške zbornice Slovenije

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor na javno opozorilo članov Delovne skupine Zdravniške zbornice Slovenije za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje, da Uredba omogoča podelitev koncesij brez presoje vplivov sežigalnice na okolje in zdravje prebivalcev.

Trditev članov Delovne skupine Zdravniške zbornice Slovenije za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje, da trenutno besedilo Predloga Uredbe o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov (nadalje: Uredba) omogoča podeljevanje koncesij brez presoje vplivov sežigalnice na okolje in zdravje prebivalcev, je napačna in zavajajoča.

Zahteve v zvezi s presojo vplivov na okolje urejata 50. in 51. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; v predlogu ZVO-2 pa 88. in 89. člen).

  1. člen ZVO-1 določa, da je pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva.

Četrti odstavek 51. člena ZVO-1 pa določa, da vlada predpiše vrsto posegov, za katere je zaradi njihove velikosti, obsega, lokacije ali drugih značilnosti, ki lahko vplivajo na okolje, presoja vplivov na okolje obvezna, ter vrsto posegov, pri katerih se zaradi značilnosti nameravanega posega ali njegove lokacije lahko pričakujejo pomembni vplivi na okolje in za katere Ministrstvo za okolje in prostor v predhodnem postopku preveri, ali je zanje potrebno izvesti presojo vplivov na okolje.

Predpis, izdan na podlagi četrtega odstavka 51. člena ZVO-1 je Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20).

Sežiganje odpadkov se uvršča med posege iz Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20), in sicer med posege z oznako E.I.1.2 (Naprava za odstranjevanje ali predelavo odpadkov s toplotnimi postopki, ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša najmanj 100 t na dan) ali z oznako E.I.1.2 (Naprava za odstranjevanje ali predelavo odpadkov s toplotnimi postopki, ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša manj kot 100 t na dan).

Postopek presoje vplivov na okolje je torej v slovenskem pravnem redu natančno opredeljen na zakonski in podzakonski ravni, zato te ureditve ni treba ponavljati v predpisih, ki podrobneje urejajo posamezno vrsto naprav in njihove emisije, kamor sodi tudi predlog omenjene uredbe.

Obveznost presoje vplivov na okolje v zvezi s sežiganjem komunalnih odpadkov se bo presojala skladno z omenjenimi predpisi, še pred tem pa se bo v okviru priprave prostorskih načrtov, ki bodo določili lokacijo sežigalnic, izvedla celovita presoja vplivov na okolje - zato trditev članov Delovne skupine Zdravniške zbornice Slovenije, da se bo s podelitvijo koncesije praktično določila tudi lokacija sežigalnice, ni resnična. V okviru celovite presoje vplivov na okolje in v okviru presoje vplivov na okolje se presodi vplivi nameravanega posega v okolje na vse dele okolja, to je vključno z vplivi na prebivalstvo in zdravje ljudi.

V zvezi z zahtevo članov Delovne skupine Zdravniške zbornice Slovenije, da je v Uredbo potrebno zapisati zahtevo o popolnem izpolnjevanju Izvedbenega sklepa komisije (EU) 2019/2010 z dne 12. novembra 2019 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za sežiganje odpadkov na podlagi Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (oziroma kasnejših posodobitev), pojasnjujemo, da se ta sklep EU v pravnem redu RS uporablja neposredno (kar pomeni, da ga ni treba prenesti v slovenske predpise), kljub temu pa so zahteve glede uskladitve naprav z zaključki o BAT urejene tudi s prvim in šestim odstavkom 78. člena ZVO-1, še podrobneje pa bodo urejene v 120. in 121. členu ZVO-2. Zaradi navedenega te zahteve ni potrebno ponavljati v predpisih, ki podrobneje urejajo posamezno vrsto naprav in njihove emisije, kamor sodi tudi predlog omenjene Uredbe.

V zvezi z navedbo, v kateri člani Delovne skupine Zdravniške zbornice Slovenije sporočajo, da so pripravljeni konstruktivno sodelovati v postopku predloga uredbe, pojasnjujemo, da je bil z njimi dogovorjen sestanek v četrtek, 3. 2. 2022, ob 15. uri, na katerem smo jim nameravali pojasniti dileme, ki so jih izpostavili v izjavi za javnost dne 4. 2. 2022, vendar so svojo udeležbo odpovedali.