Skoči do osrednje vsebine

Podpisali pismo o nameri o investiciji za potrebe Fakultete za turizem v Brežicah

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ob obisku vlade v Posavski regiji so pismo o nameri o investiciji za potrebe Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, ki ima sedež v Brežicah, ob prisotnosti predsednika Vlade RS Janeza Janše, podpisali državni sekretar Marjan Dolinšek, dekan fakultete dr. Boštjan Brumen in rektor Univerze v Mariboru dr. Zdravko Kačič.

Iz pisma o nameri izhaja, da podpisniki izražajo skupno podporo in prizadevanja, da se na lokaciji nekdanjega dijaškega doma v Brežicah realizira načrtovana investicija za potrebe omenjene fakultete. S tem se bo zagotovilo ustrezno učno in delovno okolje Fakulteti za turizem ter širša promocija slovenskega gospodarstva in turizma.

V Posavju deluje 17 javnih samostojnih vrtcev in 25 enot vrtcev pri osnovni šoli, ki jih skupno obiskuje 1852 otrok. V regiji je 24 matičnih osnovnih šol, 5 podružničnih osnovnih šol in 2 osnovni šoli s prilagojenim programom. Skupaj jih obiskuje 6759 učenk in učencev. Šolska mreža je racionalno organizirana, večina šol je dokaj velika, šole so večinoma zelo dobro opremljene.

Državni sekretar Damir Orehovec, je v sredo, 26. januarja, obiskal Osnovno šolo Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja Krško, Šolski center Krško-Sevnica ter Gimnazijo Brežice.

V regiji delujejo trije srednješolski zavodi oziroma pet srednjih šol. Skupno število dijakov, ki se v šolskem letu 2021/2022 šolajo v tej regiji, je 1364, to je 1,8 % vpisanih v srednje šole v Republiki Sloveniji. Dijaki prihajajo iz osmih regij, dobrih 90 odstotkov pa jih je iz Posavja.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je v zadnjih letih razmestilo kar nekaj novih srednješolskih izobraževalnih programov, in sicer program strojni mehanik na Šolskem centru Krško-Sevnica, Srednja šola Krško, športni oddelek na Gimnaziji Brežice ter program zdravstvena nega na Strokovno izobraževalnem centru Brežice (SIC Brežice). V regiji se v tekočem šolskem letu program strojni mehanik na Šolskem centru Krško-Sevnica izvaja tudi v vajeniški obliki. MIZŠ je SIC Brežice za naslednje šolsko leto potrdilo predlog za razpis dveh oddelkov na programu zdravstvena nega, saj na trgu primanjkuje tovrstnega kadra.

V regiji deluje ena javna višja strokovna šola Višja strokovna šola Brežice, in sicer kot organizacijska enota Strokovnega izobraževalnega centra Brežice od leta 2001, ko so začeli izvajati višješolski študijski program ekonomist. V študijskem letu 2021/2022 je vpisanih 50 študentov.

V Brežicah deluje Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, na kateri izvajajo 3 najsodobnejše študijske programe turizma, ki so bili prenovljeni v študijskem letu 2020/2021. Na prvi in drugi bolonjski stopnji je vpisanih 269 študentk in študentov. S študijskim letom 2022/23 bodo na fakulteti začeli izvajati še doktorski študijski program sodobne turistične študije.

Pri vseh študijskih programih je velik poudarek na opravljanju strokovne prakse, kar je posebnost Fakultete za turizem. Tako lahko vsi študenti vseh študijskih programov opravljajo prakso v nekaterih največjih turističnih podjetjih v Sloveniji in v tujini.

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru v Krškem izvaja univerzitetni, visokošolsko strokovni, magistrski in doktorski študijski program. Skupno jih v tem študijskem letu obiskuje 208 študentov.

V regiji je na področju izobraževanja tudi živahna investicijska dejavnost. Na podlagi Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024, ki je bil objavljen lani, in sklepa vlade, ki je odločila, da se MIZŠ zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 20212024 v višini 72,5 milijona evrov, so bili za sofinanciranje iz Posavja izbrani štirje projekti.

Občina Krško bo tako prejela 1.136.698,64 evra za investicijo v podružnično osnovno šolo in vrtec Veliki Podlog, Občina Sevnica bo 1.096.897,26 evra prejela za novogradnjo Osnovne šole Ane Gale, Občina Brežice 828.968,72 evra za gradnjo vrtca Dobova, Občina Bistrica ob Sotli pa 1.639.407,62 evra za vrtec in telovadnico Osnovne šole Bistrica ob Sotli.

Ob obisku vlade je Marjan Dolinšek, državni sekretar, zadolžen za področje izobraževanja in športa v kabinetu predsednika vlade, že v torek, 25. januarja, obiskal Osnovno šolo Marjana Nemca Radeče, Podružnično osnovno šolo Svibno, Osnovno šolo Ane Gale v Sevnici, Srednjo šolo Sevnica, ter Vrtec Veliki Podlog, danes popoldne pa bo še Osnovno šolo Dobova – Vrtec in obisk sklenil na Osnovni šoli Bistrica ob Sotli.

Državni sekretar dr. Mitja Slavinec pa bo obiskal Strokovno izobraževalni center Brežice in v Krškem Fakulteto za energetiko Univerze v Mariboru. Ob 18. uri se bo udeležil javne tribune tribune v Krškem, na kateri se bo Vlada Republike Slovenije srečala z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.