Skoči do osrednje vsebine

Pregled novosti Gradbenega zakona

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Gradbeni zakon (GZ-1), objavljen v Uradnem list RS št. 199/21, je stopil v veljavo 31. decembra 2021. Do pričetka njegove uporabe, to je 1. junija 2022, se uporablja Gradbeni zakon (GZ, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic).

Glavni razlogi za prenovo GZ-1:

  • sodba ustavnega sodišča U-I-64/14-20 z dne 12. 10. 2017, nezakonitost določb 152. in 156a. člena Zakona o graditvi objektov in presoja nesorazmernosti posega inšpekcijskega ukrepa v (edini) dom,
  • iz prakse ugotovljene napake in pomanjkljivosti,
  • prenova gradbene in prostorske zakonodaje z namenom odprave nepotrebnih administrativnih ovir.