Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 110. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na 110. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Vitovnik

Vlada je izdala Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Vitovnik v Mestni občini Nova Gorica. Vlada je na predlog Mestne občine Nova Gorica v skladu z Zakonom o vodah (ZV-1) določila drugačno zunanjo mejo priobalnega zemljišča na delu vodotoka Vitovnik v Mestni občini Nova Gorica. Zunanja meja priobalnega zemljišča se tako zoži s pet metrov na nič metrov od meje vodnega zemljišča in poteka po lomnih točkah, določenih z Gauss-Krügerjevimi koordinatami. Za drugačno določitev zunanje meje priobalnih zemljišč so  izpolnjeni vsi zakonski pogoji, kar izhaja tudi iz strokovnega mnenja Direkcije Republike Slovenije za vode.

Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti posameznih določb Odloka o NUSZ Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in sklepov o določitvi vrednosti točke za odmero NUSZ

Vlada je sprejela zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti posameznih določb Odloka o (NUSZ) Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in sklepov o določitvi vrednosti točke za omero NUSZ za leto 2014 do 2020 in jo bo vložila pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v skladu s 64. členom Zakona o državni upravi že leta 2019 Občino Sveti Jurij ob Ščavnici opozorilo na posamezne določbe Odloka o NUSZ in zahtevalo, da Občina Sveti Jurij ob Ščavnici neustrezne določbe odloka odpravi in sprejme nov odlok. Ker občina določil odloka o NUSZ in sklepov o določitvi vrednosti točke, ki so neskladni s predpisi, ki določajo NUSZ, ni ustrezno uskladila in ni sprejela novega odloka, je MOP vladi predlagal, da v skladu z Zakonom o ustavnem sodišču vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o NUSZ in sklepov o določitvi vrednosti točke za odmero NUSZ za leto 2014 do 2020.

Povečanje namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 

Vlada je sklenila, da se namensko premoženje in kapital Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, povečata s stvarnim prevzemom dodatnega namenskega premoženja v višini 3.415.846,89 evra. Sredstva so zagotovljena iz vplačanih, nevrnjenih depozitov za odlog prisilnih izvršb odstranitve nelegalno zgrajenih objektov. Skladno z drugim odstavkom 119. člena Gradbenega zakona po preteku roka za vračilo vplačanih depozitov vplačana sredstva namreč postanejo dohodek Stanovanjskega sklada RS, namenjena gradnji neprofitnih stanovanj. Obračunana in pripisana revalorizacija se odpiše. Povečanje bo skladno z 10. členom Zakona o javnih skladih (ZJS-1) vpisano v sodni register. Predlog za vpis povečanja kapitala javnega sklada v sodni register predloži direktor javnega sklada.

 

Imenovanje direktorja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave

Vlada je izdala odločbo o  ponovnem imenovanju mag. Tea Hrvoja Oršaniča za direktorja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), za mandatno dobo štirih (4) let, od 22. 1. 2022 do 21. 1. 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja. Mag. Teo Hrvoje Oršanič tudi trenutno opravlja delo direktorja ZRSVN, in sicer od januarja 2018. Zaključil je študij gozdarstva, leta 2005 pa je zaključil  tudi podiplomski študij na Biotehnični fakulteti in pridobil naziv magister znanosti s področja varstva narave dediščine.

Imenovanje direktorja javnega zavoda TNP

Vlada je izdala odločbo o imenovanju dr. Tita Potočnika za direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP), za mandatno dobo štirih (4) let, in sicer od 27. 1. 2022 do najdlje 26. 1. 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja. Dr. Tit Potočnik je oktobra 2003 pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik,  junija 2006 pa naziv magister pravnih znanosti za področje gospodarskega prava EU na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in oktobra 2009 naziv doktor pravih znanosti s področja gospodarskega prava EU na Mednarodni univerzi v Novem Pazarju. Od septembra 2010 dalje pa je delo opravljal na različnih vodstvenih delovnim mestih, predvsem kot direktor družb z omejeno odgovornostjo.

Ministrstvo za okolje in prostor  (MOP) je na spletni strani javnega zavoda TNP in Zavoda Republike Slovenije S za zaposlovanje dne 15. 10. 2021 objavilo prosto delovno mesto: Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park.

Izbirni postopek je potekal po načelu presojanja kandidatov na podlagi:

  • ugotavljanja izpolnjevanja formalnih pogojev za zasedbo delovnega mesta,
  • presojanja strokovne usposobljenosti iz predložene dokumentacije,
  • presojanja strokovne usposobljenosti na podlagi ustnega razgovora.

Služba za kadrovske zadeve na MOP je na podlagi vlog kandidatov preverila izpolnjevanje formalnih pogojev za zasedbo delovnega mesta.. Nadalje je komisija za vodenje izbirnega postopka na razgovor povabila vse 4 kandidate, ki so izpolnjevali razpisne pogoje in kot najprimernejšega kandidata izbrala dr. Tita Potočnika. Minister za okolje in prostor je v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park in prvim odstavkom 27. člena Statuta javnega zavoda Triglavski narodni park svet zavoda pozval, da poda mnenje o predlaganem kandidatu. Statut javnega zavoda Triglavski narodni park v 1. odstavku  27. člena  določa, da direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta zavoda, ki ga poda k izbranemu kandidatu. Javni razpis izpelje pristojno ministrstvo (Ministrstvo za okolje in prostor), kar pomeni, da ministrstvo izbere najprimernejšega kandidata. Kljub temu je svet javnega zavoda TNP na 5. redni seji dne 23. 12. 2021 po predstavitvi predlaganega kandidata in razpravi, izoblikoval mnenje, da se o ustreznosti predlaganega kandidata ni mogoče opredeliti, ker se na seji niso predstavili in obravnavali tudi ostali kandidati, ki izpolnjujejo pogoje predmetnega razpisa, kar ni v skladu z navedeno določbo statuta.