Skoči do osrednje vsebine

Program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 zasleduje zelene cilje

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) pri pripravi Programa evropske kohezijske politike 2021-2027 (Program) išče optimalno razmerje med napredkom in varstvom narave za prebivalce Slovenije. Družbeni konsenz o razvoju Slovenije je določen v Strategiji razvoja Republike Slovenije 2030 in številnih drugih strateških dokumentih. Spodbujati in usmerjati želimo družbeni razvoj, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Poleg lastnih naporov po minimalnem negativnem vplivu na okolje pri pripravi Programa, želi SVRK, v zasledovanju okoljevarstvenih ciljev, vključiti tudi institucije in organizacije, ki so strokovnjaki na področju varstva narave oziroma njeni zagovorniki, skozi postopek celovite presoje vplivov na okolje.

Prav s tem namenom se je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko s sodelavci podjetja ZaVita, preko avdio-video konference, sestala z mnenjedajalci v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za osnutek Programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027.

Na delavnici vsebinjenja je sodelavka Tjaša Štamcar predstavila časovnico sprejemanja dokumentov VFO 2021–2027 in komplementarnost VFO s sredstvi iz mehanizma React EU in Načrta za okrevanje in odpornost.

Drugi del srečanja pa je bil namenjen razpravi o okoljskih ciljih, ki so potencialno pomembni za nov program in na katerih bo temeljila presoja vplivov programa, o ustreznih kazalniki in virih podatkov za merjenje vplivov na okoljske cilje ter nadaljnjih fazah in korakih CPVO.

Med drugim so mnenjedajalci izpostavili:

  • nujnost boljšega nadzora nad izvajanjem strateških dokumentov, kot je Program Evropske kohezijske politike 2021-2027, v obliki mehanizma za spremljanje;
  • poglobljeno uporabo koncepta Avoid-Shift-Improve pri določanju ukrepov;
  • pomembnost socialnega vidika pri iskanju kompromisa vplivov na okolje;
  • možnost prepoznave ozkih grl v procesih;
  • nujnost večje uporabe konceptov krožnega gospodarstva pri investicijah razvoja ter
  • večjo sistemsko podporo občinam za varstvo kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pri oblikovanju Programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 zasleduje zelene cilje, načelo varstva okolja, trajnostnega razvoja ter si prizadeva preprečiti ali zmanjšati škodljive vplive načrtovanih dejavnosti na okolje in njihove posledice.