Skoči do osrednje vsebine

Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada je določila predlog Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 (NPVŠ2030) in jo poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije. Gre za ključni strateški dokument za oblikovanje kakovostnih ciljev, meril, ukrepov in politik na področju slovenskega visokošolskega prostora.

Predlog Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 temelji na strokovnih izhodiščih, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo aprila lani. Celovito naslavlja področje visokega šolstva zlasti v smeri dviga ravni kakovosti visokošolske izobrazbe v Sloveniji, povečanja odzivnosti, prožnosti in privlačnosti visokošolskega sistema glede na potrebe gospodarstva, negospodarstva in celotne družbe, krepitve njegove vpetosti v mednarodno okolje, izboljšanja dostopnosti izobraževanja in možnosti za nenehno izobraževanje ter vseživljenjsko učenje v visokem šolstvu v vsej Sloveniji, povečanja intenzivnosti raziskav in inovacij ter izboljšanega prenosa znanja v okolje.

V skladu z NPVŠ 2030 bodo slovenski visokošolski prostor v letih do 2030 odlikovali: inovativnost, pedagoška, raziskovalna in umetniška odličnost, naraščajoča kakovost v mednarodnem merilu, stimulativni delovni in študijski pogoji, visoki standardi akademske kulture in etike, odzivnost na sedanje in prihodnje potrebe gospodarstva in negospodarstva ter splošnega družbenega okolja, spoštovanje institucionalne avtonomije, družbena odgovornost, integriteta in zaupanje, enakost in nediskriminatornost, dostojanstvo, pravičnost in vključevalnost ter zavezanost celovitemu in učinkovitemu ustvarjanju pogojev za doseganje blaginje družbe.

Visoko šolstvo bo še naprej javno dobro in javna odgovornost, ki se zagotavlja z jasnimi zakonodajnimi pravili in nadzorom nad njihovim spoštovanjem ter z zadostnim financiranjem iz javnih sredstev, da se prepreči prenašanje finančnega bremena na študente.

Visoko šolstvo bo upoštevalo in sooblikovalo smeri razvoja digitalne preobrazbe na področjih poučevanja, učenja, raziskovanja in inoviranja, kar bo pomembno vplivalo na delovanje visokošolskih ustanov. Nacionalni program visokega šolstva bo sledil zavezam in viziji Evropske komisije za leto 2030 na področju zagotavljanja strokovno usposobljenih človeških virov za digitalno preobrazbo družbe.

V šestih mesecih po sprejetju Nacionalnega programa visokega šolstva 2030 bo ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, pripravilo področne akcijske načrte uresničevanja NPVŠ 2030. V njih bodo opredeljeni načrt aktivnosti v okviru zapisanih ukrepov, odgovorni za izvedbo, terminski načrt izvedbe ter predvideni mehanizmi in viri financiranja.