Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 315. dopisne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na na današnji dopisni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Sprememba uredbe o embalaži

Vlada  je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Uredbe je pripravljen zlasti zaradi zagotovitve pravilnega prenosa 8. člena Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo (EU) 2018/. Člen direktive določa označevanje embalaže in sistem prepoznavanja embalažnih materialov.

Poleg tega se spreminjata tudi določbi 30. in 31. člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki za proizvajalce in trgovce določata obveščanje vseh kupcev o sklenitvi pogodbe z izbrano družbo za ravnanje z odpadno embalažo. Ta podatek je, zaradi dokazovanja izpolnjevanja obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) iz 29. člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. To je pomembno za vse kupce v prodajni verigi embaliranega blaga ali servisne embalaže, razen za potrošnike kot končne uporabnike embaliranega blaga, zato sta ustrezno dopolnjeni določbi drugega oziroma tretjega odstavka navedenih dveh členov. Preostale spremembe so redakcijske narave.

Rebalans poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije

Vlada je sprejela Rebalans poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za leti 2021 in 2022, s katerim je na 80. redni seji dne 18. oktobra 2021, soglašal Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z Rebalansom poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada RS za leti 2021 in 2022 Sklad ne spreminja ciljev in usmeritev poslovanja, temveč usklajuje prihodkovne in odhodkovne učinke, ki so nastali zaradi spremenjenih okoliščin in razlogov.

Soglasje Ministrstvu za okolje in prostor

Vlada je dala soglasje Ministrstvu za okolje in prostor, da z namenske postavke Sredstva Sklada za podnebne spremembe po Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1) izloči sredstva na podračun, v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, in sicer do  višine 2.000.000,00 evrov. Sredstva se od prodaje emisijskih kuponov izločijo na Sklad za podnebne spremembe. Viri financiranja Sklada za podnebne spremembe so prihodki, ustvarjeni s prodajo emisijskih kuponov na dražbi skladno s prvim odstavkom 127. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in Uredbo Komisije (EU) št. 1031/2010. Skladno s priporočilom Računskega sodišča in Ministrstva za finance je zaradi pravilnega in popolnega evidentiranja poslovnih dogodkov, potrebno sproti knjižiti prejete prilive iz naslova prodaje emisijskih kuponov, še posebej je to pomembno ob koncu proračunskega leta.