Skoči do osrednje vsebine

Sprejet predlog Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 in ga bo poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vizija Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 (ReNPIO 2022–2030) je, da bodo imeli odrasli prebivalci Slovenije v vseh življenjskih obdobjih enake možnosti in spodbude za kakovostno učenje in izobraževanje za svoj celostni razvoj in sonaravno bivanje.

Z uresničevanjem ciljev in ukrepov ReNPIO 2022–2030 želimo do leta 2030 odpraviti razvojne zaostanke, zlasti na področju ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti ter poklicnih zmožnosti odraslega prebivalstva, izobrazbene ravni in vključenosti v vseživljenjsko učenje.

Resolucija zajema izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje odraslih prebivalcev, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost oziroma so stari vsaj 15 let. Pri pridobivanju javnoveljavne izobrazbe se omejuje na izobraževanje odraslih po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in višjega strokovnega izobraževanja.

Uresničevanje resolucije je v pristojnosti ministrstev, ki so odgovorna za izobraževanje odraslih in so jim za ta namen dodeljena državna sredstva. V veliki meri pa se izobraževanje odraslih sofinancira s sredstvi iz evropske kohezijske politike in drugih evropskih skladov ter mednarodnih programov, v manjšem deležu tudi iz sredstev lokalnih skupnosti, ki v resoluciji niso opredeljena.

Cilji, ki jih zasleduje ReNPIO 2022-2030 so:

  • povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje,
  • zvišati raven temeljnih zmožnosti in izboljšati splošno izobraženost odraslih,
  • zvišati izobrazbeno raven odraslih,
  • povečati usposobljenost prebivalstva za uspešno odzivanje na potrebe trga dela,
  • okrepiti razvoj in raziskave na področju izobraževanja odraslih ter
  • izboljšati in okrepiti dejavnosti na področju izobraževanja odraslih.