Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 108. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Vlada je na 108. redni seji obravnavala štiri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Spremembe odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka  Iz podobmočij  se izločijo območja Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Murska Sobota, Zasavja in aglomeracije Maribor.

Na podlagi zadnjih podatkov in ocen Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) je bilo ugotovljeno naslednje preseganje mejnih vrednosti za delce PM10:

 Dovoljeno letno število preseganj dnevne mejne vrednosti za PM10 je 35, ki v letu 2020 ni bilo nikjer preseženo. Območje Mestne občine Celje kljub preseganju 34 dni na leto v letu 2020 ostaja območje s preseganji in se še naprej izvaja Odlok o načrtu kakovosti na območju Mestne občine Celje zaradi naslednjih razlogov:

  • pri drugih podobmočjih, ki se ukinjajo, gre za relativno stalni trend zmanjševanja števila dni s preseganji, v Celju pa je skladnost dosežena prvič v letu 2020,
  • na drugih podobmočjih so preseganja znatno pod 35 dni, v Celju pa je bilo 34 preseganj, kar pomeni, da je doseganje skladnosti na meji in je treba ukrepe izvajati vsaj še približno eno leto, da se v letu 2021 preseganja ne bi ponovila,

Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z drugimi pristojnimi ministrstvi izvaja Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka za celotno Slovenijo, v katerem so določeni ukrepi za ohranjanje kakovosti zraka na območjih, kjer niso izmerjena preseganja mejnih vrednosti. V tem programu so predvidene še naprej spodbude Eko sklada in iz kohezijskih sredstev za  ukrepe kakovosti zraka in blaženje podnebnih sprememb ter bodo na voljo prebivalcem vseh občin. Izvajali se bodo tudi izobraževanja in ozaveščanje o kakovosti zraka po vsej Sloveniji in drugi ukrepi, da bi kakovost zraka ostala dobra.

Odločba o izboru koncesionarja

Vlada je izdala odločbo o izboru koncesionarja, s katero se koncesija za rabo vode iz vrtine CM-1 za proizvodnjo pijač podeli Ivanu Cimermanu, nosilcu dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Ljubljana. Ministrstvo za okolje in prostor je izvedlo javni razpis, na podlagi katerega se za koncesionarja izbere Ivan Cimerman, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje za podelitev koncesije, kot so določene v Zakonu o vodah in koncesijskem aktu. Z izbranim koncesionarjem bo sklenjena koncesijska pogodba za obdobje 30 let.

Sklenitev aneksa – Terme Banovci

Vlada je sklenila s koncesionarjem Terme Banovci, turizem in gostinstvo, d. o. o., Veržej Aneks št. 1 h koncesijski z dne 16. 12. 2019 v zvezi z rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci. Vlada  je 18. 8. 2021 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Ve-1/57, Ve-2/57 in Ve-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci (Uradni list RS, št. 131/21), zaradi česar je treba s koncesionarjem skleniti aneks.

 

Sklenitev aneksa – Sava Turizem

Vlada je s koncesionarjem družbo Sava Turizem d. d., Ljubljana,  sklenila Aneks št. 2 h koncesijski pogodbi z dne 28. 1. 2016 za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu. Vlada  je 3. 9. 2021 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu (Uradni list RS, št. 140/21),  zaradi česar je treba s koncesionarjem skleniti aneks.