Skoči do osrednje vsebine

Slovenski in srbski visoki predstavnik za nasledstvo o razrešitvi odprtih nasledstvenih vprašanj

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

V četrtek, 16. decembra, so na predlog slovenske strani potekale bilateralne konzultacije visokih predstavnikov za nasledstvo Slovenije in Srbije, dr. Mihe Pogačnika in dr. Aleksandra Gajića. Bilateralne konzultacije so bile posvečene izmenjavi pogledov na reševanje odprtih nasledstvenih vprašanj in njihovi pospešitvi.

Visoka predstavnika za nasledstvo sta izrazila zadovoljstvo z napredkom na posameznih področjih nasledstva v zadnjem obdobju. Pozdravila sta sklenitev prodajne pogodbe, s katero je Slovenija Srbiji prodala svoj solastniški delež na diplomatski nepremičnini nekdanje SFRJ v Bernu, in dogovor držav naslednic o prodaji nepremičnine misije nekdanje SFRJ v New Yorku, pri čemer se zaključek posla pričakuje v prvem kvartalu prihodnjega leta. Prav tako sta pozdravila dogovor med Arhivom Republike Slovenije in Jugoslovansko kinoteko o vračilu 13 slovenskih celovečernih filmov, ki so bili v hrambi v prostorih Jugoslovanske kinoteke v Beogradu in predstavljajo pomemben del slovenske kulturne in filmske dediščine.

Visoka predstavnika za nasledstvo sta se strinjala o pomenu rednega dialoga med pooblaščenimi predstavniki držav naslednic, ki lahko pripomore k hitrejšemu reševanju odprtih nasledstvenih vprašanj. Slovenski visoki predstavnik dr. Pogačnik je izpostavil pomen, ki ga Slovenija pripisuje vprašanju predmetov slovenske kulturne dediščine, ki se nahajajo v Srbiji. Izrazil je pričakovanje, da se bosta delovni skupini strokovnjakov za kulturno dediščino čim prej ponovno sestali in o svojih predlogih obvestili vladi obeh držav, ki bosta nato lahko sprejeli ustrezne odločitve.   

Med pomembnejšimi nasledstvenimi vprašanji je slovenska stran opozorila na prost dostop do zveznih arhivov, k čemur lahko pomembno prispeva digitalizacija arhivskega gradiva, ki jo Slovenija močno podpira. Slovenija si prizadeva tudi za vračilo tistega dela arhivskega gradiva, ki je bilo ustvarjeno na ozemlju Slovenije in je bilo nato na podlagi predpisov preneseno v zvezne arhive.  

Visoka predstavnika za nasledstvo sta izmenjala poglede tudi glede rešitev odprtih zadev, ki se nanašajo na finančna sredstva in obveznosti nekdanje SFRJ, med drugim glede dolga SFRJ do Organizacije združenih narodov. Dr. Pogačnik je sogovornika obvestil o težavah petih slovenskih podjetij, ki v sodnih postopkih v Srbiji zahtevajo vračilo svojega nepremičnega premoženja. Vladi obeh držav se strinjata, da je Priloga G Sporazuma o vprašanjih nasledstva, ki ureja varstvo zasebnega premoženja in pridobljenih pravic, neposredno uporabljiva, po prepričanju slovenske strani obstoji tudi vzajemnost glede pridobivanja nepremičnin s strani pravnih oseb. Slovenska stran je izrazila pričakovanje, da bo zagotovljena učinkovita uporaba določb te priloge na podlagi načela vzajemnosti.

Srbski visoki predstavnik dr. Gajić je dr. Pogačnika povabil na povratne bilateralne konzultacije v Beograd, kar je slednji z zadovoljstvom sprejel.