Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 107. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

 • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na 107. redni seji obravnavala sedem točk s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Vlada izdala Uredbo o izvajanju javnega najema stanovanj

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju javnega najema stanovanj, ki ureja vse faze izvajanja javnega najema stanovanj. Uredba določa vsebine javnega razpisa, kriterije za najem stanovanj in postopek izbora, vključno s sestavo strokovne komisije za izbor. Prav tako določa vsebine javnega razpisa za oddajanje najetih stanovanj v podnajem upravičencem, prednostne kategorije prosilcev za najem stanovanj in postopek oddaje stanovanj v podnajem.

Z uredbo se določita tudi način izračuna najemnine za podnajemnike in način subvencioniranja najemnine, pri čemer gre za odstop od siceršnje prakse pri stanovanjih, ki se oddajajo za neprofitno najemnino, saj se za subvencioniranje najemnine upoštevajo splošni pogoji za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine, pri čemer upravičencem ni treba izpolnjevati pogoja o uvrstitvi na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu. Uredba ureja tudi obseg zagotovljenih sredstev za kritje stroškov izvajanja javnega najema stanovanj in vsebino izvajalčevega poročila o stroških izvajanja javnega najema stanovanj, ki se uporablja kot podlaga za pridobitev predvidenih proračunskih sredstev.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki je podlaga za sprejem uredbe, določa, da začne Stanovanjski sklad Republike Slovenije izvajati javni najem stanovanj 1. januarja 2022.

Vlada izdala spremembo Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč. Sprememba in dopolnitev uredbe ne bo imela negativnega vpliva na okolje, hkrati pa bo olajšala izvajanje aktivnosti investitorjev in izvajalcev del na gradbiščih.

 S predlogom uredbe se:

 • omogoča uporaba gradbene mehanizacije, ki ima vgrajen homologiran motor s stopnjo zmanjšanja emisij IIIB, IV ali V. Omenjene stopnje zmanjšanja emisij so novejše od prvotne stopnje IIIA in temu primerno pripomorejo h kakovosti zraka;
 • dodaja možnost obdelave mineralnih surovin na gradbiščih;
 •  kot opcija se k zajemu in čiščenju izstopnega zraka iz obdelave gradbenih odpadkov in mineralnih surovin omogoči tudi uporaba vodne meglice ali vodne zavese v sklopu avtomatsko vodene naprave;
 • pri skladiščenju materiala zrnatosti z velikostjo manj kot 5 mm črta zahteva glede zajema in čiščenja izstopnega zraka iz zaprtega skladišča, hkrati pa se doda kot enakovredna opcija možnost pokrivanja materiala, ki ni skladiščen v zaprtem prostoru;
 • omogoča obdelava gradbenih odpadkov in mineralnih snovi tudi na gradbiščih na območju degradiranega okolja, ob pogoju, da za to območje ni razglašena čezmerna stopnja onesnaženosti z delci PM10, ki jo izda Agencija Republike Slovenija za okolje;
 • za namen izboljšanja kakovosti zraka zmanjša največja dovoljena hitrost na gradbišču, ki nima asfaltiranih ali stalno omočenih cest, s 40 km/h na 20 km/h;
 • določa, da mora izvajalec del dopolniti elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča v primeru sprememb med gradnjo.

Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za januar, februar in marec 2022

Vlada je sprejela Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za januar, februar in marec 2022. Za določitev deležev odpadne embalaže za januar, februar in marec 2022 so uporabljeni podatki z 10. novembra 2021 o masi embalaže, dane na trg v tretjem četrtletju leta 2021, ki so jih sporočili proizvajalci, ki samostojno izpolnjujejo svoje obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), in družbe za ravnanje z odpadno embalažo; družbe jih pridobijo od proizvajalcev, ki svoje obveznosti PRO izpolnjujejo skupaj z drugimi proizvajalci (v ta namen sklenejo pogodbo z izbrano družbo za ravnanje z odpadno embalažo).

 V tretjem četrtletju leta 2021 je bilo danih na trg 69.306.265 kg embalaže, od tega so  proizvajalci, ki svoje obveznosti PRO izpolnjujejo skupaj z drugimi proizvajalci, dali na trg 69.216.241 kg embalaže, razdeljeno po embalažnih materialih:

 • 28.104.733 kg embalaže (papir in karton);
 • 8.967.378 kg embalaže (steklo);
 • 12.456.402 kg embalaže (les);
 • 19.687.78 kg embalaže (plastika, kovine, kompoziti in drugo).

 Porazdelitev mase embalaže (po skupinah embalažnih materialov) med družbe za ravnanje z odpadno embalažo.

Na podlagi teh podatkov so za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo določeni deleži odpadne embalaže za januar, februar in marec 2022 za vsako skupino embalažnega materiala posebej z uporabo enačbe, v skladu s katero se delež odpadne embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo izračuna kot količnik med maso embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala, za katero je posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo sporočila podatke o dajanju na trg v Republiki Sloveniji, in skupno maso embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala, za katero so vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo skupaj sporočile podatke o dajanju na trg v Republiki Sloveniji.

Deleži odpadne embalaže za januar, februar in marec 2022 (v odstotkih).

Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2021

Vlada je sprejela Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2021. Upravljavci naprav ali operatorji zrakoplovov, vključeni v sistem trgovanja z emisijskimi kuponi, morajo v register Evropske unije do 30. aprila tekočega leta predati emisijske kupone v količini, ki ustreza količini emisije toplogrednih plinov, ki sta jo naprava ali zrakoplov izpustila v ozračje v preteklem letu. Količina emisije toplogrednih plinov je razvidna iz poročila o emisijah toplogrednih plinov in poročila o njegovem preverjanju. Če upravljavec naprave ali operator zrakoplova do 30. aprila tekočega leta ne izpolni svoje obveznosti, mora plačati penale za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida, ki jo je naprava izpustila v ozračje in je presegla količino emisijskih kuponov, predanih v register EU. Višina penalov je za leto 2021 110,45 evra. V skladu z Zakonom o varstvu okolja se višina penalov od 1. januarja 2013 vsako leto poveča za evropski indeks cen življenjskih potrebščin.

Sklenitev aneksa

Vlada je sklenila aneks št. 2 h koncesijski pogodbi z dne 28. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice.  Vlada je 24. 6. 2021 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo  termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe  kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice, zaradi česar je treba s koncesionarjem skleniti aneks. V Uredbi o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega  morja je določeno, da  sme koncesionar do vzpostavitve reinjekcijskega sistema kot največjo skupno dovoljeno količino termalne vode kot doslej rabiti 1.006.000 m3.

Soglasje za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za okolje in prostor

Vlada je dala soglasje Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), da prevzema in plačuje obveznosti preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države za leto 2021, na namenskih proračunskih postavkah, in sicer največ do skupne višine 179,4 milijona evrov. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) določa, da se v okviru državnega proračuna kot proračunski sklad ustanovi Sklad za podnebne spremembe za sofinanciranje ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Sredstva Sklada za podnebne spremembe se skladno z Zakonom o javnih financah vodijo na evidenčnem računu v okviru računa proračuna, ki ga odpre država zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov ter uresničevanja posebnega namena. Ta namen je prispevati k blaženju (to je zmanjševanju emisij toplogrednih plinov) podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Cena emisijskih kuponov na dražbah ostaja volatilna, zato je težko vnaprej natančneje oceniti višino prilivov iz prodaje emisijskih kuponov v letu 2021. Ob tem že dve leti deluje nov mehanizem za prenos emisijskih kuponov v rezervo za stabilnost trga, ki ga je vzpostavila Evropska komisija.

V Odloku o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023 je bilo za leto 2021 ocenjeno, da bo Slovenija na dražbi ponudila 3,1 milijona emisijskih kuponov, vendar se je del teh, prav tako kot leta 2020 glede na poročilo Evropske komisije, prenesel v rezervo za stabilnost trga. Za oceno prilivov iz naslova prodaje emisijskih kuponov v letu 2021 se tako upošteva prodaja 2,454 milijona ton emisijskih kuponov in na podlagi gibanja cen iz preteklosti se ocenjuje letni priliv v višini 132,6 milijona evrov. Ob pripravi odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju od 2021 do je bila opravljena ocena prilivov v višini 98,1 milijona evrov ob predpostavki, da bi bila cena emisijskih kuponov 37,76 evra na tono CO2. Ker pa so se cene kuponov v zadnjega pol leta bistveno povišale (povprečna cena znaša že več kot 52,6 evra na tono CO2), je prišlo do povečanja prilivov. Povprečna cena emisijskih kuponov je v novembru 2021 narasla na 65,37 evra na tono CO2 in se še povečuje. Zato se predlaga povečanje dovoljene porabe na namenskih postavkah pri Ministrstvu za okolje in prostor za dodatnih 72,6 milijona evrov. Na podlagi tega bo lahko MOP v letu 2021 prevzemal in povečeval obveznosti na namenskih proračunskih postavkah največ do skupne višine 179,4 milijona evrov.

Imenovanje predstavnika MOP v svet Inštituta za vode Republike Slovenije

Vlada je v svet javnega zavoda Inštituta za vode Republike Slovenije kot predstavnika Ministrstva za okolje in prostor (MOP) imenovala mag. Joška Kneza, in sicer do 14. 5. 2024. Vlada je namreč s tega mesta razrešila Iztoka Slatinška, ki je podal odstopno izjavo.