Skoči do osrednje vsebine

Odziv ministra mag. Vizjaka na interpelacijo

 • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister mag. Vizjak navedbe v interpelaciji v vseh štirih točkah zavrača kot neutemeljene.

Navedbe:

 • nimajo osnove na resničnih dejstvih in konkretnih podatkih,
 • v sami obrazložitvi predlagateljev interpelacije ni na kakršen koli način konkretizirano in dokazano, da bi pri svojem delu kot minister za okolje in prostor kršil katere koli zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo področje okolja in prostora,
 • ni nikakršnih dokazov, s katerimi bi utemeljili, da je na kakršen koli način ravnal neodgovorno, netransparentno in v škodo okolja oziroma države.

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak interpelacijo ocenjuje kot »priložnost, da pojasnim ozadje dogajanja leta 2007, ko sem želel prepričati Bojana Petana, da ne izvede škodljivega prevzema Term Čatež, kar je zlorabljeno za afero t. i. »glupi« davki. Naravnost neverjetno je, da lahko nekateri v tej državi:

 • oškodujejo državo za več kot 100 mio EUR,
 • ne plačujejo davka v višini preko 5 mio EUR od kapitalskega dobička v letu 2008,
 • so že eno desetletje v kazenskih postopkih zaradi zlorab položaja

in se jim ne zgodi ničesar. Pravzaprav ravno nasprotno. Še naprej vodijo oropane družbe za visoko plačilo in preko medijev v njihovi lasti prodajajo t. i. resnico.« 

V besedilu interpelacije je navedenih precej pavšalnih navedb in obrazložitev, ki ne temeljijo na resničnih in dokazanih dejstvih.

Govorimo pa lahko o naslednjih dejstvih: 

Kdo pravzaprav ni plačeval davkov in kaj je bilo označeno za »glupo«

 • Družba Marina Portorož je primer, na katerem je razvidno, da leta 2008 Petan ni plačal davkov. Šlo je za najmanj 3 milijone evrov.
 • Umik delnic odvisnih družb je Terme Čatež finančno močno in usodno izčrpal, kar je bilo po Vizjakovih takratnih izjavah »kriminalno« in »glupo« dejanje.
 • O navedenih dveh dejstvih doslej nihče ni odgovarjal.

Objava posameznih delov pogovorov izpred 14 let, dne 18. 10. 2021, v oddaji 24UR Zvečer in nato kasneje, dne 3. 11. 2021, objavljen 6-minutni izsek iz 14 let starega pogovora ter nato še štirje krajši izseki posnetka istega pogovora dne 8. 11. 2021 na isti televiziji najprej demantirajo prvo tezo objav, da naj bi kot minister napeljeval k utaji davkov. Iz celovitih in »nelepljenih« posnetkov izhaja dejanska tema pogovora, potrjujejo in dokazujejo Vizjakovo takratno zavzemanje in mestoma tudi grobo neformalno prepričevanje Bojana Petana, da ne izpelje škodljivega prevzema družbe, ki bi pomenil oškodovanje Term Čatež, njenih lastnikov oziroma države in davkoplačevalcev. Zdaj, po 14 letih, se njegove napovedi, da je šlo pri prevzemu za izjemno škodljivo ravnanje, potrjujejo.

Kakšno sled je dokazano pustil mag. Vizjak kot okoljski minister?

 • MOP je od marca 2020 odobril več kot 50 od manjših in večjih investicijskih projektov v skupni predvideni višini 400 mio EUR za vodooskrbo, kanalizacijske sisteme, zagotavljanje poplavne varnosti iz »Dogovorov za razvoj regij«.
 • Z ministrom mag. Vizjakom preko Načrta za odpornost in okrevanje do 107,7 mio  EUR za projekte vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadne vode (za aglomeracije manjše od 2000 PE, sisteme za oskrbo s pitno vodo za manj kot 10.000 prebivalcev).
 • Varovanje vodnih virov je predpogoj za zagotavljanje oskrbe s čisto pitno vodo. V tem mandatu je minister Vizjak na MOP pospešil pripravo in sprejem uredb, od marca 2020 do novembra letos sprejetih 5, več kot 20 jih je v pripravi.
 • Stanje na vodotokih se je v preteklosti zaradi nerealiziranih programov sanacij poslabševalo, odslej pa je na voljo 10 mio EUR na leto. S tem se je začela odprava škode na objektih, ki so jih vodne ujme povzročile v zadnjem desetletju.
 • Slabo stanje vodotokov zaradi slabega vzdrževanja v zadnjem desetletju. V tem mandatu smo povečali sredstva za vzdrževanje vodotokov v višini preko 25 mio EUR na leto. V letu 2021 je prvič program rednega vzdrževanja v višini preko 28 mio EUR.
 • Z ministrom mag. Vizjakom po 16 letih dogovarjanja do koncesijske pogodbe za proizvodnjo električne energije na srednji Savi. Z rabo okolju prijaznih obnovljivih virov energije zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov in izboljšujemo poplavne varnosti.
 • MOP pospešeno izvaja mehanizem celostnih teritorialnih naložb (CTN). Od 2020 do danes je bilo za 20 projektov podpisanih pogodb, izdanih odločitve o podpori ali pa so bile potrjene vloge za sofinanciranje. Celotna vrednost operacij znaša dobrih 69.6 mio EUR.
 • MOP izvedel sanacije 154 plazov oz. objektov v 78 občinah, v vrednosti 25,5 mio EUR. S tem se je izboljšala varnost ljudi.
 • V okviru ukrepov za debirokratizacijo je bila na področju presoj vplivov na okolje izvedena deregulacija, s čimer se je zmanjšal pripad zadev za 30 % brez škode za okolje.
 • Aktivno potekajo zapiranja odlagališč in sanacije. Skladno s koalicijsko zavezo je bila izvedena inventarizacija potencialno onesnaženih območij (približno 550 v Sloveniji) in izdelana aplikacija.
 • Na področju podnebnih sprememb in biološke varnosti sta bili realizirani dve pomembni koalicijski zavezi na področju obvladovanja podnebnih sprememb: sprejeta sta bila Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 in Dolgoročna podnebna strategija Slovenije.
 • MOP je prenovil stanovanjsko zakonodajo in s tem do leta 2026 zagotovil vsaj 5.000 dodatnih javnih najemnih stanovanj.
 • MOP je pripravil Zakon o urejanju prostora (ZureP-3) in Gradbeni zakon (GZ-1). Zakona prinašata državljanom enostavnejše, hitrejše, cenejše in digitalizirane rešitve.
 • Z zakonom o odpravi ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva s ciljem učinkovitejših postopkov za pridobitev gradbenih dovoljenj do sedaj izdal preko 30 gradbenih dovoljenj in preko 120 prostorskih dokumentov.
 • Sprejet Pomorski prostorski plan Slovenije, s katerim se v naši državi prvič po osamosvojitvi uvaja strateško planiranje za trajnostni razvoj dejavnosti in rabe na morju.

V tem delu bi lahko našteli še veliko projektov. Minister jih bo predstavil na seji v petek.

Izjava ministra pred interpelacijo (16. 12. 2021)

Izjava ministra v DZ RS (17. 12. 2021)