Skoči do osrednje vsebine

Vlada soglaša z izločitvijo sredstev na sklad za okrevanje in odpornost

Vlada je dala soglasje Ministrstvu za finance, da z namenske proračunske postavke Sredstva za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost izloči sredstva na podračun iz 10. točke 41. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 do višine 111.044.997,60 evra.

V skladu s prvim odstavkom 21. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 se sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost in so vir sklada za okrevanje in odpornost, štejejo za namenske prihodke proračuna za leti 2021 in 2022.

Glede na to, da v sprejetem proračunu za leto 2021 namenska sredstva niso bila načrtovana, je vlada izdaja soglasje Ministrstvu za finance za prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2021 do višine 111.044.997,60 evra, kar ne bo vplivalo na povečanje izdatkov v okviru sektorja države, saj so izdatki že nastali (pri Ministrstvu za infrastrukturo) in se bo realizacija zgolj preknjižila na sklad za okrevanje in odpornost.