Skoči do osrednje vsebine

Sprejet Program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada Republike Slovenije je sprejela petletni Program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva, ki ga je v skladu z Zakonom o spodbujanju investicij pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva (v nadaljevanju: program) gradi na strateških smernicah razvoja Slovenije in političnih prizadevanjih k izpostavitvi internacionalizacije kot ene izmed gonilnih sil nadaljnjega razvoja Slovenije. V središče postavlja tri strateška področja: trajnost, inovativnost in digitalizacijo.

Opredeljuje ambiciozno vizijo internacionalizacije slovenskega gospodarstva pod sloganom »Zelena. Ustvarjalna. Pametna.« in se osredotoča predvsem na specializacijo, nišno usmerjenost in specifične industrijske trende, ki so ključni za uspešno uresničitev nalog, vizije in ciljev tega programa ter postopno transformacijo izvoza v prebojna področja, ki bodo zagotovili izvozno konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Namen programa je med drugim pripraviti jasne strateške smernice in učinkovite operativne ukrepe za izrabo prednosti, odpravo slabosti, izkoristek priložnosti v izogib nevarnostim, vse v smeri zagotovitve dolgoročne konkurenčnosti in odpornosti slovenskega izvoznega gospodarstva, okrepitve internacionalizacije malih in srednje velikih podjetij, zagotovitve podlag za ustrezno dolgoročno transformacijo izvoza in pritegnitve trajnostno naravnanih tujih neposrednih investicij (v nadaljevanju: TNI) z visoko dodano vrednostjo  ter pokazati polno zavezanost Slovenije, da bo delovala kot odprt, zanesljiv in zaupanja vreden partner v mednarodnem poslovanju. 

V programu so prvič sistematično opredeljeni ukrepi za spodbujanje slovenskih investicij v tujini (v nadaljevanju: ITNI). Hkrati program zajema tudi področja skupne zunanjetrgovinske politike EU kot nedeljivega dela internacionalizacije, mednarodnega razvojnega sodelovanja in se prvič intenzivneje osredotoča na razvoj skupnega slovenskega gospodarskega prostora z vidika internacionalizacije, kar zajema tudi Slovence v zamejstvu in po svetu.

Glavni cilji programa so usmerjeni v krepitev in diverzifikacijo izvoza, povečanje števila izvoznikov (predvsem malih in srednje velikih podjetij), višje pozicioniranje v globalne verige vrednosti, privabljanje trajnostnih investicij z visoko dodano vrednostjo in zmanjšanje zaostanka pri deležu TNI v BDP za drugimi EU državami, krepitev slovenskih investicij v tujini, ciljno usmerjenost ter izboljšanje prepoznavnosti Slovenije kot tudi učinkovitost ekosistema.

Ta prizadevanja se nanašajo na pet ključnih ukrepov za spodbujanje internacionalizacije:

  • ukrepi za spodbujanje konkurenčnosti in odpornosti slovenskega izvoza;
  • ukrepi za privabljanje, podporo in ohranitev tujih investitorjev v Sloveniji;
  • ukrepi za podporo slovenskim podjetjem, ki investirajo v tujini;
  • ukrepi za izboljšanje mednarodne prepoznavnosti slovenskega gospodarstva;
  • ukrepi za izboljšanje delovanja samega ekosistema za podporo internacionalizaciji.

Program tvori osredotočena piramida ciljev, ki jih podpirajo ustrezna merila in jasno definirane vloge različnih deležnikov. Najprej definira vizijo, namen in cilje internacionalizacije za petletno obdobje. Prav tako zagotavlja kontekst strategije z razlago trenutnega stanja v nacionalnem in globalnem gospodarstvu, pomen zunanjetrgovinske politike in vlogo v globalnih verigah vrednosti, celotnega položaja slovenskega izvoza, vhodnih in izhodnih investicij, trenutne ureditve ekosistema za podporo internacionalizaciji in širšega strateškega okvira.

Kontekst je podrobneje opisan s kratko predstavitvijo ključnih slovenskih trgovinskih partnerjev in ključnih sektorjev slovenskega gospodarstva. Navedeno predstavlja podlago za oris prihodnjega ekosistema za podporo internacionalizaciji, ki gradi na izkušnjah in predvsem na potrebah ključnih uporabnikov tega Programa – izvoznikov in investitorjev in želi bistveno bolj povezati deležnike ekosistema za podporo internacionalizaciji in njihovih ukrepov v smeri ambicioznejšega, prioritetnejšega in učinkovitejšega doseganja postavljenih ključnih ciljev.

Program prav tako definira finančni okvir in ključne deležnike ter okvir za spremljanje uspešnosti, ki je potreben za stalno izboljševanje ekosistema za podporo internacionalizaciji. V nadaljevanju so definirana prebojna področja, ciljni sektorji in trgi, na katere bi morali usmeriti največ prizadevanj tako pri izvozu kot pri investicijah (vhodnih in izhodnih). Program je zaokrožen z matriko ukrepov glede na posamezne strateške in operativne cilje.

Obdobje izvajanja programa je od decembra 2021 – novembra 2026.