Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 106. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

Vlada je na 106. redni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. S spremembo uredbo se podaljšuje prehodno obdobje za oskrbovalne standarde in za prilagoditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 populacijskih enot (PE), kjer se odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijo in za obstoječe objekte na območjih, kjer ni predpisano opremljanje z javno kanalizacijo. Prehodni  roki, ki bi se iztekli 31. 12. 2021 se podaljšajo do 31. 12. 2025, prehodni roki z datumom 31. 12. 2023 pa se podaljšajo do 31. 12. 2027. Sredstva za opremljanje »malih« aglomeracij bodo na voljo tudi po letu 2021.

Izbor koncesionarja

Vlada  je izdala odločbo o izboru koncesionarja, s katero se koncesija za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja podeli družbi Terme Gaja, Družba za turizem, rekreacijo in zdraviliško dejavnost, d. o. o., Destrnik. Ministrstvo za okolje in prostor je izvedlo javni razpis, na podlagi katerega se za koncesionarja izbere družba Terme Gaja d.o.o., ki izpolnjuje vse predpisane pogoje za podelitev koncesije, kot so določene v Zakonu o vodah in koncesijskem aktu. Z izbranim koncesionarjem bo sklenjena koncesijska pogodba za obdobje 30 let.

Republika Slovenija podpira Predlog Uredbe o obstojnih organskih onesnaževalih

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih, ki se glasi: »Republika Slovenija podpira Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih. Glavni namen Uredbe (EU) 2019/1021 je varovanje zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi in dolgoročnimi učinki v okolju in živih organizmih, ki jih povzročajo obstojna organska onesnaževala, zaradi njihovih intrinzičnih fizikalnih in kemijskih lastnosti z odpravo ali zmanjšanjem emisij obstojnih organskih onesnaževal iz proizvodov in odpadkov. Obstojna organska onesnaževala, ki so predmet te uredbe, so tudi predmet mednarodnih obveznosti, ki izhajajo iz Stockholmske konvencije in protokola o obstojnih organskih onesnaževalih. Splošni cilji, ki izhajajo iz predloga sprememb prilog IV in V uredbe o obstojnih organskih onesnaževalih  so zagotavljanje optimalnega ravnovesja z ambicijami evropskega zelenega dogovora glede doseganja ciklov materialov brez strupov, povečanja recikliranja in krožnosti ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Obstojna organska onesnaževala imajo zaradi svojih intrinzičnih fizikalnih in kemijskih lastnosti škodljive vplive na okolje in žive organizme, kar je odvisno tudi od načina in kraja njihove uporabe ter od možnosti njihovega postopnega sproščanja v okolje.