Skoči do osrednje vsebine

Investicijo podjetja Elaphe bomo podprli s 7,1 milijona evrov

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Elaphe Domovanje inovacij« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 7.131.457,00 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Podjetje se je za investicijo odločilo zaradi rasti naročil in pridobitve novih poslov, širjenja dejavnosti na novo lokacijo, optimizacije proizvodnje in odprave ozkih grl, povečanja zaposlovanja in kapacitet oskrbe proizvodnje. Vlagatelj želi proizvodnjo tudi digitalizirati, s čimer bo bolj učinkovito podprl kupce pri nabavi produktov.

Investicija se je začela izvajati 17. aprila 2021, končana pa bo do konca leta 2024. Država bo investicijo podprla v višini 20 % upravičenih stroškov, in sicer tako da bo v letu 2021 izplačala največ do 227.378,92 evrov, v letu 2022 največ do 3.063.522,46 evrov, v letu 2023 največ do 2.821.482,13 evrov in v letu 2024 največ do 1.019.073,49 evrov. Sredstva bo zagotovilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Sredstva za leta 2021, 2022 in 2023 so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 534310 – Spodbujanje investicij. Medsebojne pravice in obveznosti bosta pogodbeni stranki določili s pogodbo o sofinanciranju.