Skoči do osrednje vsebine

Poziv učiteljem in učiteljicam za napotitev na delo v evropskih šolah z začetkom v šolskem letu 2022/23

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja poziv za napotitev na delo v evropskih šolah z začetkom opravljanja dela 1. septembra 2022.

Delovna mesta

1. Učitelj/učiteljica za poučevanje zgodovine (v nemščini) in nemščine kot tujega jezika na sekundarni stopnji Evropske šole Frankfurt
2. Učitelj/učiteljica za poučevanje nemščine kot tujega jezika in slovenščine na sekundarni stopnji Evropske šole Luksemburg II
3. Učitelj/učiteljica za poučevanje angleščine kot tujega jezika in slovenščine na sekundarni stopnji Evropske šole Varese

Slovenija se je leta 2004 z vstopom v Evropsko unijo vključila tudi v sistem evropskih šol s sedežem v Bruslju, ki so ga ustanovile države članice EU. Prva evropska šola je bila ustanovljena leta 1953 v Luksemburgu, danes pa deluje 13 evropskih šol v 6 državah članicah. V državah članicah EU delujejo tudi akreditirane evropske šole, med katerimi je Evropska šola Ljubljana, ki je začela izvajati program 1. 9. 2018. Cilj sistema Evropskih šol je izobraževati in vzgajati otroke iz različnih držav v njihovem maternem jeziku, v duhu tesnega sodelovanja in sobivanja v raznolikem medkulturnem okolju. Program Evropskih šol zajema predšolsko vzgojo (2 leti), primarno stopnjo (5 let) in sekundarno stopnjo (7 let), izobraževanje pa se zaključi z Evropsko maturo. V vsaki evropski šoli je več t. i. jezikovnih sekcij, v katerih se enotni program izvaja v jeziku sekcije po istih učnih načrtih in na enak način. V ožji mreži evropskih šol ni slovenske jezikovne sekcije zaradi premajhnega števila slovenskih otrok, zato se ti izobražujejo v angleški, francoski ali nemški jezikovni sekciji in imajo predmet slovenščina kot prvi jezik.

Začasna napotitev na delo v tujino s polnim delovnim časom traja 9 šolskih let, pod pogojem da je učitelj/učiteljica pozitivno ocenjen/a po 2 letih in po 5 letih poučevanja. Napotitev se izjemoma lahko podaljša na 12 let. Med začasno napotitvijo na delo v evropsko šolo učitelj/učiteljica ostane v delovnem razmerju pri svojem delodajalcu v Sloveniji. Pravice in obveznosti napotenih oseb so določene v zakonu, ki ureja delovna razmerja v Republiki Sloveniji in v predpisih evropskih šol (Pravilnik za začasno napoteno osebje v evropskih šolah). Delo poteka v izrazito večjezičnem in večkulturnem okolju, zato je poleg osnovne usposobljenosti za delo pomembno tudi znanje tujih jezikov in sposobnost delovanja v jezikovno in kulturno raznolikem okolju.

Splošni pogoji

Kandidat/kandidatka mora: 

 • imeti v času prijave sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v javni osnovni ali srednji šoli v Republiki Sloveniji;
 • izpolnjevati pogoje za učitelja posameznega predmeta v skladu s tretjim odstavkom 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 in 25/17 – ZVaj; v nadaljevanju: ZOFVI);
 • imeti najmanj triletne delovne izkušnje na delovnem mestu učitelja/učiteljice na področju vzgoje in izobraževanja.

Posebni pogoji

Učitelj/učiteljica za poučevanje zgodovine (v nemščini) in nemščine kot tujega jezika na sekundarni stopnji Evropske šole Frankfurt

Kandidat/kandidatka mora: 

 • izpolnjevati pogoje za učitelja/učiteljico zgodovine v skladu z ZOFVI;
 • izpolnjevati pogoje za učitelja/učiteljico nemščine v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole ali v izobraževalnih programih srednješolskega izobraževanja v skladu z ZOFVI;
 • imeti znanje nemščine na ravni C2 po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju* (v nadaljevanju: SEJO).

Učitelj/učiteljica za poučevanje nemščine kot tujega jezika in slovenščine na sekundarni stopnji Evropske šole Luksemburg II

Kandidat/kandidatka mora: 

 • izpolnjevati pogoje za učitelja/učiteljico nemščine v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole ali v izobraževalnih programih srednješolskega izobraževanja v skladu z ZOFVI;
 • izpolnjevati pogoje za učitelja/učiteljico slovenščine v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole ali v izobraževalnih programih srednješolskega izobraževanja v skladu z ZOFVI;
 • imeti znanje nemščine na ravni C2 po SEJO*.

Učitelj/učiteljica za poučevanje angleščine kot tujega jezika in slovenščine na sekundarni stopnji Evropske šole Varese (Italija)

Kandidat/kandidatka mora: 

 • izpolnjevati pogoje za učitelja/učiteljico angleščine v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole ali v izobraževalnih programih srednješolskega izobraževanja v skladu z ZOFVI;
 • izpolnjevati pogoje za učitelja/učiteljico slovenščine v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole ali v izobraževalnih programih srednješolskega izobraževanja v skladu z ZOFVI;
 • imeti znanje angleščine na ravni C2 po SEJO*.

Za vsa delovna mesta so zaželene izkušnje z diferenciacijo pouka za otroke s posebnimi potrebami, izkušnje pri delu v starostno heterogenih skupinah oz. združenih oddelkih, pri delu v večkulturnem in večjezičnem okolju, znanje drugih tujih jezikov ter izkušnje pri uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Prijava z življenjepisom mora vsebovati naslednje podatke:

 • osebni in kontaktni podatki (ime in priimek, naslov, e-mail naslov, telefonska številka),
 • datum rojstva,
 • izobrazba,
 • delovne izkušnje,
 • znanje učnega jezika, ki se dokazuje z ustreznim jezikovnim potrdilom*,
 • znanje drugih tujih jezikov,
 • opis posebnih sposobnosti, znanj in dosežkov.

Za življenjepis uporabite obrazec ‘Europass Curriculum Vitae' in pripadajočo jezikovno izkaznico. 

Prijavi priložite kopije dokazil o izobrazbi in znanju jezikov*. Priporočamo, da v prijavi pošljete tudi motivacijsko pismo.

* Opozarjamo, da se znanje učnega jezika dokazuje s potrdilom jezikovne šole, iz katerega je razvidna dosežena raven vseh kompetenc po SEJO!

Rok za prijave je torek, 14. januar 2022.

Prijave se pošljejo na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana oziroma na e-naslov: gp.mizs@gov.si (sklic: “Prijava na poziv št. 530-4/2021”). Razgovori s kandidatkami in kandidati bodo predvidoma v tednu od 24. do 28. januarja 2022.

Informacije o evropskih šolah in pogojih dela:

Dodatne informacije: tatjana.jurkovic@gov.si