Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 104. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na 104. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

  Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica

Vlada je izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica. Z novim daljnovodom bo omogočena boljša in zanesljivejša oskrba z električno energijo, kar je posebej pomembno z vidika uporabnikov v okviru obstoječih in predvidenih gospodarskih con na območju občin po katerih poteka DPN (občine: Mirna, MokronogTrebelno, Šentrupert, Trebnje in Sevnica).

Daljnovod, v skupni dolžini približno 24,4 kilometra (km),  je dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 110 kV. Daljnovod se na odseku, od začetka trase do območja poselitve pri  razdelilni transformatorski postaji (RTP) Mokronog v dolžini približno 9,4 km, izvede kot nadzemni vod. Na območju vključitve v RTP Mokronog se izvede podzemni vod v dolžini približno 490 metrov (m). Zatem se trasa nadaljuje kot nadzemni vod v dolžini približno 14,5 km, vse do območja RTP Sevnica, kjer se na območju vključitve v RTP izvede kot podzemni vod v dolžini približno 170 m.

Uredba je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Sklep o izvedbi načrtovanja za nadgradnjo železniške proge na odseku Ivančna Gorica – Ljubljana

Vlada je sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za nadgradnjo železniške proge št. 80 državna meja – Metlika – Ljubljana na odseku Ivančna Gorica – Ljubljana. Načrtujejo se prostorske ureditve, namenjene nadgradnji proge na odseku Ivančna Gorica – Ljubljana, ki obsegajo sanacijo obstoječe proge, nadgradnjo zgornjega in spodnjega ustroja obstoječega tira, vzpostavitev dvotirnosti z dograditvijo drugega tira in elektrifikacijo proge, nov potek dvotirne proge na posameznih odsekih, preureditev postaj, postajališč in prehodov preko proge ter nadgradnjo signalno varnostnih naprav.

Načrtujejo se tudi vse ureditve, povezane z nadgradnjo železniške proge, ki so potrebne za njeno izgradnjo in delovanje ter križanja in navezave na obstoječa in načrtovana prometna omrežja ((državne in lokalne ceste ter kolesarske poti, P + R (parkiraj in prestopi), prestopne točke in potniška vozlišča). Uskladi se tudi ostalo prometno omrežje cest in kolesarskih poti v vplivnem območju nadgradnje proge. Načrtovana trasa poteka na območju občin Občina Ivančna Gorica, Občina Grosuplje, Občina Škofljica in Mestna občina Ljubljana.

 

Sklep o izvedbi načrtovanja za DV 2x 110 kV Brestanica-Hudo

Vlada je sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja za  daljnovod (DV) 2x 110 kV Brestanica-Hudo, odsek Brestanica-Družinska vas. Sklep je pripravljen na podlagi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN), ki jo je podalo Ministrstvo za infrastrukturo. Cilj načrtovane ureditve je zagotoviti kakovostno in zanesljivo oskrbo Dolenjske in Bele krajine z električno energijo. Obstoječi daljnovod 110 kV Brestanica-Hudo tega ne omogoča, zato je potreba njegova obnova in nadgradnja iz enosistemskega v dvosistemski daljnovod.

Prostorske ureditve se nahajajo na območju občin Krško, Škocjan in Šmarješke Toplice. Zajemajo rekonstrukcijo navedenega odseka obstoječega daljnovoda v skupni dolžini približno 25 km, odstranitev obstoječega daljnovoda na tem odseku in spremljajoče ureditve  kot so dostopne poti in ureditve, ki jih bodo izhajale iz priporočil okoljskega poročila.

Sporazum o prenehanju koncesije

Vlada je sklenila Sporazum o prenehanju Koncesijske pogodbe z dne 18. 1. 2016 s koncesionarjem, družbo Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d. o. o.,  Mirna. V tem primeru  gre za sporazumno prenehanje koncesijske pogodbe. zaradi trajne ukinitve in zaprtja vrtine D-2/05. 

 

Vlada podprla odgovor ministra na interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka

Vlada se je seznanila z Odgovorom na interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka in podprla odgovor ministra.V  besedilu interpelacije je navedenih precej pavšalnih navedb in obrazložitev, ki ne temeljijo na resničnih in dokazanih dejstvih.

Navedbe v interpelaciji minister za okolje in prostor v vseh štirih točkah zavrača kot neutemeljene, ker nimajo osnove na resničnih dejstvih in konkretnih podatkih in ker v sami obrazložitvi predlagateljev interpelacije ni na kakršen koli način konkretizirano in dokazano, da bi pri svojem delu kot minister za okolje in prostor kršil katere koli zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo področje okolja in prostora, ter na tak način ravnal neodgovorno, netransparentno in v škodo okolja oziroma države, kot je navedeno v interpelaciji.