Skoči do osrednje vsebine

Priporočilo za javne odprte grajene površine

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v sklopu državnega prostorskega reda izdalo novo priporočilo - Javne odprte grajene površine. Priporočila so osredotočena na odprte grajene površine, ki so javno dostopne vsem, ne glede na uporabnikov socialno – ekonomski status, generacijsko pripadnost, ali kako drugače opredeljen status. Zaradi njihovega javnega pomena je še toliko bolj pomembno kako so opremljene in oblikovane ter predvsem, da so skladne s stavbami, ki jih obdajajo, saj skupaj ustvarjajo najrazličnejše ambiente, ki vplivajo na doživljanje naselij in njihovih predelov.

Odprte površine skupaj s stavbami sestavljajo osnovno ogrodje naselja. To so površine, ki omogočajo dostopnost in prehodnost znotraj naselja, prispevajo k čitljivosti prostora, s svojo raznolikostjo omogočajo različne dejavnosti in zagotavljajo povpraševanje po različnih možnostih uživanje mestnega prostora, ter niso pozidane s stavbami. Znotraj naselja so to na primer ulice, trgi, tržnice, parki, športna in otroška igrišča, pokopališče ter zasebni vrt.

Glede na njihovo lastništvo, dostopnost, značaj in pojavnost v naselju jih delimo na različne podskupine, ki se med seboj prepletajo. Odprte površine so lahko v javni ali zasebni lasti ter so lahko dostopne ali nedostopne za prebivalce, po značaju so lahko grajene ali zelene, glede na tlorisno pojavnost pa so lahko linijske ali ploskovne.

Priročnik obravnava skupino javnih odprtih grajenih površin naselja, ki so dostopne vsem. Cilj priročnika je podati navodila in priporočila za strokovno določanje, umeščanje in načrtovanje različnih tipov javnih odprtih grajenih površin, kar naj pripomore k prostorskim ureditvam, ki bodo zagotavljale kakovostno bivanje v naseljih. Namenjen je vsem, ki se na svojem strokovnem in tudi laičnem področju srečujejo s postopki načrtovanja, določanja in oblikovanja odprtih prostorov naselja. Priporočila podaja na podlagi strokovnih izhodišč in predpisov. Pri nastajanju priročnika so bili upoštevani tudi drugi priročniki, ki so že bili izdani v okviru državnega prostorskega reda. Posebej pomembna je povezava s priročnikom Zeleni sistem v mestih in naseljih, ki obravnava odprte zelene površine naselja.

 

Priporočilo je objavljeno na spletu MOP