Skoči do osrednje vsebine

15. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje

Včeraj je potekala 15. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije, ki se je je udeležil minister dr. Jože Podgoršek. Osrednja tema je bila obravnava predloga strateškega načrta SKP 2023- 2027, ki je v javni razpravi.

Uvodoma je minister dr. Podgoršek člane Sveta seznanil z aktivnostmi ministrstva, kjer je posebna pozornost na pripravi strateškega načrta SKP 2023-2027 in aktivnostim povezanim s predsedovanjem Slovenije Svetu EU. Na nedavni seji Sveta za kmetijstvo in ribištvo so sprejeli sklepe nove strategije EU za gozdove do leta 2030. Člane Sveta je seznanil o sprejetju predloga novele Zakona o kmetijskih zemljiščih na Vladi RS, stanju sprememb zakonov o agrarnih skupnostih, zakonu o divjadi in lovstvu ter zakonu o morskem ribištvu. Med drugim je minister odgovoril še na vprašanja članov Sveta glede stanja pravilnika o masnih bilancah, menjavi v vrhu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, predvideno časovnico o spremembi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, možnosti dognojevanja z organskimi gnojili tudi v januarju ter možnosti za upoštevanje stroškov pred oddajo na javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov.

Glavna pozornost zasedanja je tudi tokrat bil predlog strateškega načrta SKP 2023-2027 za katerega trenutno poteka zelo aktivna druga javna razprava. Predstavljena so bila predvsem ključna izpogajana izhodišča po prvi javni razpravi. Minister je izpostavil, da prenosa sredstev iz I. na II. steber ne bo, vključena so tudi dodatna nacionalna sredstva (100 mio EUR), ukinjanje plačilnih pravic. Stopnja podpore bo za vse naložbene ukrepe od 30% do 50%, razen za podnebne naložbe do največ 75%. Ciljna vrednost za ekološko kmetijstvo je 18 % KZU. Razdelitev vezane dohodkovne podpore za rejo govedi, krave dojilje, prirejo mleka v gorskih območjih, rejo drobnice in beljakovinske rastline. Namesto »kapice« na neposrednih plačilih se bo uporabila degresija na osnovno plačilo, od zadnje tranše naprej pa se uporabi stopnja znižanja v vrednosti 40 %. Degresija OMD bo od 50 ha naprej, nad 100 ha se zniža na vrednost 40 % (umik t. i. kapice). Maksimalni znesek v celotnem programskem obdobju bo na upravičenca enak za vse pravne oblike vlagateljev na 800.000 EUR za investicije v „primarnem/kmetijskem sektorju“ in tudi maksimalni znesek v celotnem programskem obdobju na upravičenca za investicije v živilsko-predelovalnem sektorju. Omejitev bo za kandidiranja na javne razpise (samo enkrat za isti tip investicije), intervencije so se združevale. Predstavljen pa je bil tudi finančni razrez sredstev. Članom Sveta so bili predstavljeni tudi komentarji, ki jih je ministrstvo že prejelo iz javne razprave in glavne dileme pri pripravi predloga strateškega načrta.

V daljši razpravi so bile izpostavljene tematike glede višine plačila za osnovno dohodkovno podporo za trajnostnost, razdelitve vezane dohodkovne podpore, ovrednotenosti shem v SOPO in določitve maksimalnih zneskov v celotnem programskem obdobju. Člani Sveta so se dogovorili, da do zaključka javne razprave še podajo komentarje na predlog strateškega načrta in se pred oddajo predloga strateškega načrta na Vlado RS, še enkrat sestanejo.

Svet za kmetijstvo in podeželje je posvetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ustanovljen na podlagi Zakona o kmetijstvu. Člani sveta so: dr. Andrej Simončič (predsednik, Kmetijski inštitut Slovenije), dr. Emil Erjavec (Biotehniška fakulteta v Ljubljani),  Roman Žveglič in Danilo Meolic (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZS),  Borut Florjančič (Zadružna zveza Slovenije), Boštjan Noč (Čebelarska zveza Slovenije), dr. Tatjana Zagorc (Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kmetijskih in živilskih podjetij), Marjan Vindiš (Sindikat delavcev v kmetijstvu), Anton Medved (Sindikat kmetov Slovenije), prof. dr. Branko Kramberger (Fakulteta za kmetijstvo Maribor), Tone Hrovat (Konzorcij biotehniških šol Slovenije), Irena Ule (Zveza kmetic Slovenije), Doris Letina (Zveza slovenske podeželske mladine).