Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 103. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na 103. redni seji obravnavala štiri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. Predlog uredbe je pripravljen na podlagi pobud Mestne občine Ljubljana (MOL) in Ministrstva za obrambo (MORS).

MOL je svoje pobude utemeljil z dejstvom, da so lokalnega pomena in kot take omogočajo nadaljnji razvoj mesta. Pobude se nanašajo na širitev lokalnih pokopališč Stožice, Šentvid in Dravlje, širitev upepeljevalnice na Žalah, dopustnost gradnje dveh objektov s podzemno garažo  v Jaršah, v katerih bodo prostori za izvajanje dejavnosti zdravstvenega doma in družbenih dejavnosti, in legalizacijo objektov za rejo športnih konj v Stožicah, na obrežju Save.

MORS je v fazi medresorske uskladitve podal pobudo za ureditev dela območja Šentvida, za namen ureditve Nacionalnega centra za spremljanje, načrtovanje in odziv na nesreče.

Soglasje k pobudi Občine Logatec za načrtovanje v območju državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice

Vlada je izdala Občini Logatec soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta (DPN) za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice, na zemljiščih v katastrski občini  Blekova vas.

Z nameravanim posegom se predvideva umik stavbnih zemljišč iz območja državnega prostorskega načrta, ki je bil uveljavljen po sprejemu občinskega prostorskega načrta, s katerim je občina na predmetnih zemljiščih določila območje razpršene poselitve za namen preselitve kmetije. Občina Logatec želi na območju, kjer je v veljavi državni prostorski načrt (DPN), predmetno območje razpršene poselitve preoblikovati in spremeniti  tako, da se le-to v celoti umakne iz območja DPN. S tem se nadalje omogoči preselitev in širitev kmetije ter hkrati z zemljišči za poselitev ne posega več v območje veljavnega DPN.

Ureditev parkirišč in ceste Soča-Lepena

V veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024  je vlada  uvrstila  nov projekt »Ureditev parkirišč in ceste Soča-Lepena.  V vrednost projekta je 1.015.000,00 evrov,  in sicer za leto 2021 v višini 322.000,00 in za leto 2022 v višini 693.000,00 evrov.

Namen projekta »Ureditev parkirišč in ceste Soča-Lepena« je obnova ceste in sanacija parkirnih površin.  Cilji so umirjanje prometa, urejanje parkirišč ter turistična signalizacija v narodnem parku, zunaj njega pa v deležu, ki omogoča celovito umirjanje prometa v narodnem parku in zagotavljanje varne cestne infrastrukture za izboljšanje povezljivosti in dostopnosti naselij, naravnih vrednot ter kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju narodnega parka (npr. urejanje cestnih povezav iz lokalnih središč v smeri narodnega parka, in tako dalje

Projekt  »Ureditev parkirišč in ceste Soča-Lepena« se bo izvajal skladno z Zakonom o Triglavskem narodnem parku in vsemi sprejetimi podzakonskimi akti.

Odgovor vlade glede obveznosti iz direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

Vlada je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem  postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije z  dne 23. 9. 2021 zaradi neizpolnjevanja obveznosti direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, spremenjene z Direktivo 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 (kršitev št. 2019/2225). Vlada odgovarja, da bo kršitev  v celoti odpravljena s sprejemom  predloga Zakona o varstvu okolja  (ZVO-2), ki ga je sprejela vlada, naslednji teden pa bo poslan v  proceduralno obravnavo.