Skoči do osrednje vsebine

Za Notranjski regijski park prvi korak k dolgoročnemu državnemu sofinanciranju

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Območje Notranjskega regijskega parka (NRP) je naravovarstveno eno najpomembnejših območij v državi in tudi mednarodno. Cerkniško jezero ima status naravne vrednote državnega pomena. Nahaja se v območju Natura 2000 in je mokrišče mednarodnega pomena (Ramsarska lokaliteta). Ne glede na to, da je leta 2002 akt o zavarovanju sprejela občina Cerknica, ima po Zakonu o ohranjanju narave obveznost sprejeti ukrep zavarovanja tudi država. S podpisom Pogodbe o izdelavi analize Odloka o NRP je bila podana namera, da država in občina posodobita obstoječi akt o zavarovanju.

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je ob podpisu poudaril pomen biodiverzitete kot globalne zgodbe, ki »ima ambicijo, da se naravni potenciali ohranjajo in razvijajo. Bistveno več pozornosti je treba nameniti ohranjanju habitatnih tipov živalskih in rastlinskih vrst ter negovati našo naravo. Kajti habitati so ključni za naše preživetje in spopadanje s podnebnimi spremembami.«

Minister je ob zavedanju, da je Slovenija izredno bogata z naravo in biodiverziteto opomnil, da ni problem v zaščitenih področjih, temveč da je »izziv v učinkovitem upravljanju naravnih vrednot. Cerkniško jezero in Notranjski regijski park predstavljata pomembno regijsko in nacionalno področje. Veseli me, da smo lahko stopili nasproti vašim  ambicijam.«

NRP upravlja javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Cerknica. Naloge, ki jih javni zavod NRP že izvaja na občinski ravni, so osnova tudi za proces ustanavljanja NRP na ravni države. Upravljavec parka NRP je pri posodobitvi akta o zavarovanju ter pri postopkih sočasne ustanovitve parka na ravni države eden od ključnih deležnikov in najpomembnejših sodelavcev MOP. Kot lokalni javni zavod dobro pozna območje, dejavnike ogrožanja, lokalno okolje, nevarnosti in priložnosti lokalnega okolja. Posodobitev akta, sprejem na ravni države in priprava načrta upravljanja bo temeljila na dosedanjem upravljanju zavarovanega območja in na izvedenih ukrepih in aktivnostih dosedanjega upravljavca.

V okviru obiska v Občini Cerknica se je svečano podpisalo pogodbo med MOP, Občino Cerknico in Javnim zavodom NRP o izdelavi analize odloka o NRP za namen novelacije odloka, sočasne ustanovitve zavarovanega območja na ravni države in širitve zavarovanega območja na Planinsko polje ter zagotovitve pomoči pri vodenju postopkov.

Namen pogodbe je pridobiti analizo stanja v obstoječem zavarovanem območju in izhodišča za načrt upravljanja, opredeliti ključne dejavnike in deležnike za prenovo akta o zavarovanju NRP in sprejem na ravni države (Vlada RS in sočasno na lokalni ravni) ter pridobiti pomoč in podporo pri vodenju postopkov.