Skoči do osrednje vsebine

Iz Sklada za vode skoraj štiri milijone za poplavno varnost od Ločice do Letuša – Polzela

Vlada je na današnji 95. redni seje sprejela pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP). Vlada je med drugim v veljavni Načrt razvojnih programov 2021 – 2024 uvrstila projekt Protipoplavna varnost od Ločice do Letuša – Polzela. Ocenjena vrednost projekta znaša 3.847.597,00 evrov z DDV. Projekt se bo v celoti financiral iz sredstev Sklada za vode.

Skoraj štiri milijone za poplavno varnost od Ločice do Letuša – Polzela

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2021 – 2024 uvrstila projekt Protipoplavna varnost od Ločice do Letuša – Polzela.  Odsek Savinje med Letušem in Ločico predstavlja zgornji del toka skozi Spodnjo Savinjsko dolino, ki se prične tik nad Letušem na območju Soteske. Razlog za izvedbo ukrepov je  zagotoviti poplavno varnost urbaniziranih površin v primeru pojava 100-letnih visokih vod Pake in Savinje, in sicer na odseku od izliva Letuške struge do vključno Polzelskega jezu v Parižljah.

Stabiliziralo se bo dno in brežine ob Savinji ter saniralo obstoječe vodnogospodarske objekte (brežine, nasipi), katerih porušitev bi ogrozila stanovanjske in infrastrukturne objekte v bližini Savinje. V okviru protipoplavnih ukrepov se bo izvedla razširitev struge s sanacijo obstoječih objektov, protipoplavni zidovi in visokovodni nasipi, Polzeljski  jez in pragovi za stabilizacijo dna nivelete. S preoblikovanjem zaraščenih prodišč se bo izboljšala pretočnost in povečala dinamika plavin. Ocenjena vrednost projekta znaša 3.847.597,00 EUR z DDV. Projekt se bo v celoti financiral iz sredstev Sklada za vode,  in sicer v letu 2021 v višini 2.152.797,00 EUR in v letu 2022 v višini 1.694.800,00 EUR. Dela se bodo predvidoma izvajala še letos in naslednje leto.

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020

Vlada je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020.

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020. Sredstva za izvedbo se zagotavljajo v letu 2021 v okviru sredstev proračunske rezerve proračuna Republike Slovenije ter v nadaljevanju iz integralnega proračuna in skladov na Ministrstvu za okolje in prostor. V letu 2021 je predvideno 1.400.000,00 evrov. Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se z zakonom opredeljeni ukrepi ne bi izvajali.

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode v Termah Gaja  

Vlada je izdala Uredbo o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja.

Uredba ureja predmet, obseg in območje koncesije, pogoje za pridobitev koncesije, obveznosti koncesionarja glede izvajanja koncesije, plačilo za koncesijo, vsebino koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem, in nadzor nad izvajanjem koncesije. Na podlagi te uredbe se bo koncesija podelila z javnim razpisom, in sicer v skladu z Zakonom o vodah.

Imenovanje vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje na MOP

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Iztoka Slatinška za vršilca dolžnosti  generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), in sicer od in sicer od 1. 10. 2021 do imenovanja novega generalnega direktorja Direktorata za okolje, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 31. 3. 2022. Iztok Slatinšek, univ. dipl. inž. Geodezije tudi trenutno vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje, pred tem je opravljal dolžnosti generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Imenovanje generalnega direktorja ARSO

Vlada je imenovala mag. Joška Kneza za  generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) za mandatno dobo petih let, in sicer od 1. 10. 2021 do najdlje 30. 9. 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja. Joško Knez je trenutno vršilec dolžnosti generalnega direktorja ARSO. Generalni direktor ARSO je bil od marca 2013 do novembra 2018, pred tem obdobjem pa je bil vršilec dolžnosti generalnega direktorja ARSO. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani fizik in magister znanosti podiplomskega študija varstva okolja.